JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Åtgärdsföreläggande

Beslut och utslag

2018-12-18
En hyresgäst ansåg sig störd av vibrationsljud från en grannlägenhet och yrkade att hyresnämnden skulle ålägga hyresvärden att avhjälpa bristen. Hyresnämnden bedömde att hyresgästen inte förmått visa att det förekom ljudstörningar i sådan utsträckning att det förelåg en brist i nyttjanderätten och att, även om en brist hade ansetts föreligga, hyresvärden hade vidtagit de åtgärder som kunde begäras. Yrkandet avslogs. Även hovrätten fann att hyresgästen inte visat att det förekommer ljudstörningar som påverkar boendemiljön på sådant sätt att hinder eller men uppkommit i nyttjanderätten. Hovrätten prövade även om den s.k. ideella boendekvaliteten kunde anses ha försämrats och fann det inte visat att så skulle vara fallet, i vart fall inte i sådan mån att försämringen skulle utgöra ett men i hyresrättslig mening (jfr NJA 2016 s. 303 samt Bertil Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s. 93 f.).
2016-12-06

Åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 JB (bristande underhåll). Föreläggande med stöd av bestämmelsen kan i vissa fall meddelas även om slitaget till viss del varit föranlett av hyresgästens bristande underhåll. Likaså uttalanden om bevisvärdering.

RH 2017:5

2016-04-06

Hyresgästerna begärde åtgärdsföreläggande i anledning av trasiga persienner i köket och gjorde gällande att hyresvärden eftersatt underhållet (12 kap. 16 § första stycket 2 JB). Hovrätten konstaterade att det inte krävs hinder eller men vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll, att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt.