JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behovsprövning (10 p)

Beslut och utslag

2019-01-09

Hovrätten har funnit att när en lägenhet som innehas med andelsrätt ska säljas gör sig samma överväganden gällande som när lägenheten innehas med bostadsrätt. Hyresavtalets upphörande har inte varit beroende av att hyresgästen erbjudits en ersättningslägenhet, utan hyresgästens intresse har ansetts tillgodosett genom det rådrum hyresgästen fått.

2018-09-06

Prövningslägenheten uppläts som träningslägenhet till en person som fått bistånd enligt socialtjänstlagen. Hyresavtalet saknade dock en s.k. boendespärr, dvs. ett villkor som angav att hyresavtalet skulle upphöra när hyresgästen inte längre hade rätt till biståndsformen. Hovrätten konstaterade att i dessa fall får frågan om och när hyresgästen blivit medveten om de specifika förutsättningarna för uthyrningen betydelse för intresseavvägningen. I det aktuella fallet var det inte visat att hyresgästen känt till förutsättningarna för uthyrningen när hyresavtalet ingicks. Däremot ansåg hovrätten det klarlagt att han hade informerats om dem cirka åtta månader innan hyresavtalet sades upp. Vid dessa förhållanden och med beaktande av hyresvärdens tungt vägande intresse av att få upplåta lägenheten till annan bostadssökande med behov av biståndsformen ansåg hovrätten att det inte var oskäligt att låta hyresavtalet upphöra.

2018-06-15

Frågan i målet gällde om hyresgästen hade behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement. - Hovrätten konstaterade inledningsvis att hyresgästen endast sov i prövningslägenheten i samband med arbete och att han i övrigt vistades i en lägenhet där hans familj bodde. Hyresgästen ansågs därför ha sin permanenta bostad där familjen bodde och hade alltså inte behov av prövningslägenheten som permanentbostad. Frågan var därefter om hyresgästen hade behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement. Hovrätten konstaterade att det enligt praxis dels förutsätter att komplementbostaden i viss omfattning används i samband med arbete eller studier eller liknande dels att arbetsplatsen eller studieorten inte ligger inom pendlingsavstånd från permanentbostaden. I målet använde hyresgästen prövningslägenheten i samband med arbete i sådan omfattning att den i och för sig kunde anses utgöra ett nödvändigt bostadskomplement. Körsträckan mellan permanentbostaden och prövningslägenheten var dock inte längre än vad som enligt rättspraxis ansetts utgöra pendlingsavstånd. Det fanns enligt hovrätten inte något som hindrade att hyresgästen körde bil mellan permanentbostaden och arbetet. Vad som hade framkommit om hyresgästens arbetstider påverkade inte den bedömningen. Hyresvärdens upphörsyrkande bifölls.

 

2017-07-04

Hyresvärdarna har gjort gällande att de vilseletts i samband med ett lägenhetsbyte. Enligt hyresvärdarna har hyresgästen inte haft ett verkligt hyresavtal för den lägenhet som användes som byteslägenhet när hyresgästen fick prövningslägenheten. Hovrätten konstaterar att omständigheterna i målet och den bevisning som hyresvärdarna åberopat ger ett starkt stöd för hyresvärdarnas påstående. Då hyresgästen inte lämnat någon godtagbar förklaring till de besvärande omständigheter som kommit fram utgår hovrätten från att hyresgästen inte haft någon hyresrätt till i bytesansökan uppgiven lägenhet att byta mot prövningslägenheten och att hyresgästen således lämnat vilseledande uppgifter i bytesansökan. Hovrätten finner att det inte är oskäligt att hyresförhållandet upphör. 

2017-03-28

Personliga motsättningar mellan hyresvärd och hyresgäst har ansetts inte kunna leda till att ett hyresförhållande ska upplösas om inte andra, särskilda skäl talar för det. Enbart det förhållandet att ett hyresavtal avsåg en lägenhet i en mindre hyresfastighet (med tio lägenheter) som även hyresvärden med familj bebodde har inte ansetts tillräckligt för att upplösa hyresförhållandet.

2016-11-03

Hovrätten konstaterade att hyresgästen hade sin huvudsakliga dygnsvila på annan plats än i prövningslägenheten. Hon hade därför inte behov av lägenheten som permanentbostad. Hyresgästen gjorde också gällande att hon hade behov av prövningslägenheten som bytesobjekt. För att det ska godtas som skäl för förlängning krävs att bytet är konkret och nära förestående. Så var inte fallet här. Således ej skäl för förlängning av hyresavtalet.

RH 2017:3