JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanvård (1,2 p)

Beslut och utslag

2018-04-16

Hyresvärden gjorde gällande att hyresgästen genom vanvård hade förverkat hyresrätten. Hovrätten anförde att de i lag angivna förutsättningarna för förverkande måste vara tydligt uppfyllda och att hyresvärden har att styrka både att rättelseanmaningen varit befogad och att rättelse därefter inte har vidtagits utan dröjsmål. Den aktuella rättelseanmaningen grundades på uppgifter från grannar. Hyresvärdens bedömning av förhållandena bygger alltså inte på iakttagelser som någon företrädare för hyresvärden själv gjort på plats eller annars på vad som framkommit vid en besiktning. Anmaningen kan under dessa omständigheter inte sägas ha varit välgrundad och hyresvärden har då inte visat att den varit befogad. Redan av detta skäl kan hyresrätten inte vara förverkad. Att det i efterhand må ha visat sig att förhållandena motiverat en tillsägelse ändrar inte bedömningen.

2017-03-06

En hyresgäst har lagt in klinkers på golvet och bytt golvbrunn i lägenhetens badrum. Tätskikten har påverkats. Han har inte haft hyresvärdens samtycke till åtgärderna. Golvarbetena har ansetts gå klart utöver vad en hyresgäst har rätt att göra utan hyresvärdens godkännande och hyresgästen har genom dessa åtgärder så allvarligt åsidosatt sina förpliktelser att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas.

2017-02-27

Av 12 kap. 42 § första stycket 5 jordabalken följer att hyresrätten är förverkad om hyresgästen genom att inte underrätta hyresvärden om att ohyra förekommer i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. I tvist om förlängning av hyresavtalet invände hyresgästen att han inte hade känt till att det fanns ohyra i hans lägenhet förrän detta upptäcktes när hyresvärden besiktade den. Med hänsyn till den mängd ohyra som påträffades fann hovrätten att hyresgästen, med det krav på normal uppmärksamhet som kan ställas, borde ha uppmärksammat ohyran. Han var därför ansvarig även om han inte själv lagt märke till förhållandet. Eftersom han inte underrättat hyresvärden om att ohyra förekom i lägenheten och därigenom bidrog till att ohyran spridits i fastigheten var hyresrätten förverkad.