JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Otillåten andrahandsupplåtelse (1,2 p)

Beslut och utslag

2019-03-26

En hyresgäst har vid 39 tillfällen under drygt ett och ett halvt år hyrt ut prövningslägenheten via Airbnb. Hovrätten konstaterar att det har varit fråga om många korta uthyrningstillfällen, att uthyrningsverksamheten har pågått under en längre tid och att prövningslägenheten har hyrts ut under former närmast att likna hotellverksamhet. Uthyrning har skett vid ett tillfälle efter uppsägningen. Enligt hovrätten måste hyresgästen genom uppsägningen ha insett att uthyrningarna inte accepterades av värden. Avsaknaden av rättelseanmaning bedömdes därför inte ha någon betydelse vid skälighetsprövningen. Hovrätten bedömde – i likhet med hyresnämnden – att hyresgästen genom uthyrningarna åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte skulle förlängas.

2018-08-13

Hyresgästen sades upp pga. otillåten andrahandsupplåtelse. Hyresgästen hävdade att han sammanbodde med den påstådda andrahandshyresgästen (en kusin) och begärde att få överlåta hyresrätten till denne. Hyresnämnden biföll hyresvärdens talan och avslog hyresgästens ansökan om överlåtelse. Hovrätten har dock funnit att hyresgästen och kusinen är att betrakta som närstående och att det s.k. varaktighetsrekvisitet är uppfyllt. Hyresvärden hade invänt att det inte kunde vara fråga om ett samboende eftersom hyresgästen bodde i lägenheten med fru och barn. Hovrätten har  med hänvisning till tidigare rättsfall ansett att detta förhållande inte kunde utgöra hinder mot ett sammanboende. Av hyresgästens uppgifter framgick att det varit fråga om ett reellt sammanboende. Hovrätten har därför med ändring av hyresnämndens beslut avslagit hyresvärdens upphörstalan och gett hyresgästen tillstånd att överlåta hyresrätten till kusinen.

2018-05-29

En hyresgäst har i ett och samma hyresavtal hyrt en lägenhet om ett rum och kök och en lägenhet om två rum och kök. Hyresgästen har ostridigt använt delar av båda lägenheterna själv medan han låtit en annan person bo i en del av lägenheten om två rum och kök. Hovrätten konstaterar att de båda lägenheterna utgör en brukningsenhet med hänsyn till hur hyresgästens använder dem och att hyresavtalet därmed inte kan sägas upp på grund av otillåten andrahandsuthyrning eller avsaknad av behov. Hovrätten uttalar även att när flera separata objekt upplåts genom ett och samma hyersavtal torde huvudregeln vara att ”hela” det gemensamma avtalet måste sägas upp även om avsikten inte är att avtalet i alla delar ska upphöra.

2018-05-09

Hyresvärden har gjort gällande att 5-6 personer utöver hyresgästen varit bosatta i prövningslägenheten och att detta medfört att hyresgästen inte iakttagit sundhet, ordning och gott skick, att han olovligen upplåtit prövningslägenheten i andra hand eller att det föreligger ett inneboendeförhållande som kan vara till men för hyresvärden. Som bevisning har hyresvärden åberopat utdrag ur folkbokföringsregistret. Frågan är om detta är tillräckligt för att hyresvärden ska anses ha styrkt sitt påstående om hur många som faktiskt bott i lägenheten. Hovrätten konstaterar att styrkan av folkbokföringens presumtionsverkan måste i en förlängningstvist bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I den typen av tvister bör presumtionsverkan i första hand ta sikte på hyresgästens folkbokföring. Presumtionsverkan av att andra personer må vara folkbokförda på prövningslägenheten måste anses vara av liten betydelse och kan aldrig ensamt tas till intäkt för att dessa personer är bostatta i prövningslägenheten. I målet har hyresvärden inte åberopat någon annan bevisning utöver folkbokföringsutdrag till styrkande av antalet boende personer utöver hyresgästen i prövningslägenheten. Bevisningen – ställd mot de uppgifter som hyresgästen lämnat – är enligt hovrätten inte tillräcklig för att hyresvärden ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Hovrätten ändrar därför hyresnämndens beslut på så sätt att hyresvärdens talan ogillas.