JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Formfrågor vid uppsägning

Beslut och utslag

2018-09-07

Fråga om en hyresgäst delgetts uppsägningen av hyresavtalet i rätt tid och vad som krävs för att en annan adress än prövningslägenhetens ska anses vara hyresgästens vanliga adress (12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken).

2017-04-20

Nödvändig processgemenskap föreligger för hyresvärdar, i detta fall för tomträttshavarna till den fastighet där lägenheten är belägen, vid ansökan om upphörande av hyresavtal. Eftersom endast en av hyresvärdarna var sökande i hyresnämnden och bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades.

2017-03-31

Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande i förtid, upphör samtidigt som hyresavtalet, dvs. genast vid uppsägningen. Detta innebär att tidsfristen att anmoda make eller sambo, då hyresavtalet sagts upp till upphörande i förtid, börjar löpa samtidigt som hyresavtalet med hyresgästen sägs upp. Hovrätten har i det aktuella målet konstaterat att hyresvärden anmodat sambo för sent. Hyresnämndens beslut har därför undanröjts och hyresvärdens talan avvisats.

2016-10-24

Av 12 kap. 8 § jordabalken framgår att en uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre än tre månader och att hyresvärden bör ange orsaken till att avtalet ska upphöra. I aktuellt fall hade uppsägning gjorts till hyrestidens utgång. I samma handling angavs att hyresgästen hade att flytta genast om inte hyresrätten återvanns. Uppsägningen ansågs inte vara tillräckligt klar och tydlig.