JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyresskulder och betalningsförsummelser (1,2 p)

Beslut och utslag

2019-01-22

En hyresgäst har vid flera tillfällen inte betalat hyran. Underrättelsen till hyresgästen har saknat flera av de uppgifter som krävs för att den ska anses uppfylla de krav som ställs på en sådan underrättelse. Hyresgästen har därför inte ansetts kunna skiljas från bostadslägenheten på grund av att hyresrätten är förverkad. Hovrätten noterar också att hyresnämnden meddelat sitt beslut innan återvinningsfristen löpt ut och därmed utan att förutsättningarna för att förverka hyresrätten varit uppfyllda även i det avseendet.

 

2019-01-11
Hyresvärden sade upp hyresavtalet och anförde i hyresnämnden som grund för att avtalet skulle upphöra att hyresgästen hade varit störande och att han upplåtit lägenheten till annan utan tillstånd. I det pågående ärendet åberopade hyresvärden senare som ytterligare grund att hyresgästen inte hade betalat hyra för vissa månader och att han inte hade fått tillbaka hyresrätten enligt 12  kap. 44 § jordabalken. Hyresnämnden fann att hyresrätten hade förverkats på grund av hyresdröjsmålet.
Hovrätten anförde att reglerna om förverkande av hyresrätten bygger på att hyresavtalet sägs upp med anledning av just det förhållande som föranleder förverkande. Det har alltså inte varit möjligt att inom ramen för förlängningstvisten föra talan om att hyresrätten förverkats med anledning av dröjsmål med hyran som inträffat efter det att hyresavtalet sagts upp och tvisten hänskjutits till hyresnämnden på grund av andra omständigheter. Hyresavtalet kunde således i detta fall inte upphöra för att hyresrätten skulle ha förverkats. 
2018-11-09

Fråga bl.a. om vilken betydelse ett avgörande i en förverkandetvist i tingsrätt har i ett senare förlängningsmål.

2018-06-14

En hyresvärd sa upp ett hyresavtal med hänvisning till att hyresgästen inte betalt full hyra. Enligt hyresvärden var hyresgästen skyldig att betala den hyra som fastställts i den senaste förhandlingsöverenskommelsen, eftersom det fanns en förhandlingsklausul i hyresavtalet. Hyresgästen invände att han endast var skyldig att betala ett lägre belopp på grund av lägenhetens låga standard, och att det framgick av hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att hyresavtalet innehöll en förhandlingsklausul, vilket innebar att hyresgästen som utgångspunkt var skyldig att godta bl.a. den hyra som följde av förhandlingsöverenskommelser. Under rubriken ”Särskilda bestämmelser” i hyresavtalet angavs dock samtidigt att hyran skulle vara lägre än den förhandlade hyran med hänsyn till lägenhetens låga standard. Hovrätten ansåg det visat att parterna också varit överens om detta. Enligt hovrätten utgjorde överenskommelsen ett hyresvillkor. För att ändra ett sådant villkor är hyresvärden hänvisad till att begära villkorsändring i enlighet med jordabalkens regler. Den förhandlingsöverenskommelse som träffats om viss hyra för prövningslägenheten var alltså inte bindande i förhållande till hyresgästen. Hovrätten avslog därför hyresvärdens upphörsyrkande.

2017-12-19

En hyresgäst har vid flertal tillfällen inte betalt hyran i tid. Den hyra som hyresgästen har att betala för att få tillbaka hyresrätten (återvinning) är endast sådana förfallna hyror som hyresvärden lagt till grund för uppsägningen. Eftersom de uppgifter som hyresvärden lämnat i meddelandet till socialnämnden inte varit korrekta har hyresgästen inte ansetts kunna skiljas från bostadslägenheten på grund av att hyresrätten är förverkad.