JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Godkännande av förbättringsarbeten

Beslut och utslag

2019-02-26
Hyresvärden begärde godkännande av förbättringsarbeten som skulle göras i anslutning till ett stambyte. Hyresvärden begärde också godkännande av plombering av en kakelugn. Hovrätten har tidigare uttalat att det inte finns anledning att särskilja åtgärder som är bruksvärdeshöjande och sådana som inte är det (RH 2004:03). Eftersom plomberingen av kakelugnen inte var föranledd av stambytet gör hovrätten åtskillnad mellan åtgärderna i godkännandehänseende. Hovrätten avslår överklagandet avseende åtgärder föranledda av stambytet och avslår också hyresvärdens begäran om tillstånd till plombering av kakelugnen. Den senare åtgärden anser hovrätten att hyresvärden inte behöver godkännande till.
2017-11-08


Hyresnämnden har gett en hyresvärd tillstånd att utföra vissa förbättringsar-beten i ett bostadshus badrum i samband med ett stambyte. En hyresgäst har gjort gällande bl.a. att hyresgästerna bör ges möjlighet att behålla den befintliga badrumsinredningen. Hovrätten konstaterar att när en hyresvärds önskemål om att få byta ut den befintliga inredningen har samband med ett stambyte, är utrymmet för att vägra hyresvärden tillstånd på grund av att hyresgästerna vill behålla inredningen begränsat. Finns det ett objektivt hyresgästintresse av att få behålla inredningen, och visar hyresgästerna att stambytet skulle kunna ske på ett ekonomiskt och tekniskt försvarbart sätt med bevarande av inredningen kan dock hyresvärdens ansökan avslås. I det aktuella fallet har dessa krav inte uppfyllts. Då det inte kommit fram någon annan omständighet som innebär att det skulle vara oskäligt att lämna hyresvärden tillstånd till åtgärderna har överklagandet avslagits.

2017-03-14

Hyresvärd har begärt godkännande av förbättringsarbeten i samband med stambyte i hus byggt 1939 och fått hyresnämndens godkännande. Bl.a. har tillstånd begärts till att bygga om slitna badrum och kök, vilket medför vissa planändringar samt inverkan på platsbyggd förvaring och lister. Flera förekommande invändningar från hyresgäster har utförligt behandlats av hovrätten. Överklagandet har avslagits.