JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övrigt

Beslut och utslag

2017-12-18

Hyresvärden åberopade som grund för att hyresavtalet skulle upphöra att hyresrätten förverkats eller - i andra hand - att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas och gjorde vidare gällande att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten, varför det inte var oskäligt om hyresavtalet upphörde. Hyresnämnden anförde att inget yrkande hade framställts som kräver en bedömning av om hyresrätten är förverkad och valde inte ta ställning till den frågan och beslutade att hyresavtalet skulle upphöra på den grunden att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten. - Hovrätten uttalar i sitt beslut att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte har rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.

2017-10-31

En bostadshyresgäst disponerade genom separata avtal två bilplatser. Dessa avtal har ansetts ha sådant samband med användningen av bostadslägenheten att de utgjorde sådana s.k. kopplade avtal som enligt 12 kap. 6§ tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med bostadshyresavtalet.

2017-10-30

Hyresnämnden har ansetts behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör och att meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.

2017-10-06

I tvist mellan en hyresvärd och ett antal hyresgäster angående storleken på hyran begärde fyra hyresgäster, som under hovrättens handläggning förvärvat hyreskontrakt hos värden genom byte, att få inträda som parter (intervenera) på tidigare hyresgästers sida. Hovrätten konstaterade att de nya hyresgästerna visserligen skulle påverkas av rättskraften i ett avgörande mellan hyresvärden och de tidigare hyresgästerna men avslog ansökan om intervention med hänsyn till att rättskraftens utsträckning var hänförlig sig till de tidigare hyresgästernas civilrättsliga rätt att förfoga över tvisteföremålet.

2017-05-04

Vid sammanträde bestod hyresnämnden av ordföranden ensam. I protokollet från sammanträdet antecknades att parterna skulle tillställas protokollet för kännedom, att beslut skulle meddelas så snart det kunde ske, att två intresseledamöter skulle delta i beslutet och att ordföranden skulle föredra beslutet för dessa ledamöter, som också skulle ta del av handlingarna i ärendena. Parterna hade ingen erinran mot detta och hyresnämnden avgjorde ärendet på handlingarna. Hovrätten konstaterade att ärendena prövades i sak av hyresnämnden utan sammanträde och att det inte framkommit att sammanträde inte behövdes på grund av särskild omständighet. Hovrätten undanröjde beslutet och återförvisade målet till hyresnämnden.