JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övrigt

Beslut och utslag

2018-11-19

Hyresnämnden har under handläggningen av ett ärende om åtgärdsföreläggande ersatt den part mot vilken ansökan riktats med ett annat bolag som inte var fastighetsägare. Det senare bolaget har angetts som motpart i beslutet. Då lagliga förutsättningar för ett sådant partsbyte saknats har det ansetts vara ett rättegångsfel. Det har inte kunnat avhjälpas i hovrätten (jfr NJA 2018 s. 361). Beslutet har undanröjts och målet återförvisats till hyresnämnen för fortsatt behandling.

2018-11-13

Två bostadsrättsinnehavare klagade på hyresnämndens beslut i ett mål om ingrepp i lägenhet och framställde bl.a. ett yrkande om undanröjande och återförvisning på grund av jäv eftersom ordföranden inte uppträtt objektivt och intresseledamöterna företrätt Riksbyggen och Hyresgästföreningen och därmed varit påverkade av dessa föreningars politiska ideologi. Hovrätten ansåg att bostadsrättshavarna inte fört fram något som tydde på att det fanns en rimlig grund för deras åsikt om jäv gentemot hyresnämndens ordförande. Hovrätten ansåg vidare att intresseledamöterna inte varit jäviga på grund av deras organisationstillhörighet eftersom de inte framkommit eller ens påståtts att de engagerat sig i den speciella tvistefrågan som var föremål för prövning. Hovrätten avslog yrkandet om undanröjande och återförvisning.

2018-11-09

Fråga bl.a. om vilken betydelse ett avgörande i en förverkandetvist i tingsrätt har i ett senare förlängningsmål.

2018-03-27

Klagan över domvilla och frågan om fördelning av rättegångskostnader

Hovrätten konstaterade att klagandena inte delgetts handlingarna eller kallelsen i ett ärende om förlängning av hyresavtal och att det därför inte funnits förutsättningar för hyresnämnden att meddela beslut i ärendet. Hovrätten biföll klagan över domvilla och återförvisade målet till hyresnämnden för fortsatt behandling. Klagandena yrkade ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Hovrätten konstaterade att frågan om fördelningen av kostnaderna ska prövas av hovrätten eftersom hyresnämnden är förhindrad att pröva frågan. Hovrätten konstaterade vidare att fördelningen av kostnaderna ska bestämmas med tillämpning av 12 kap. 73 § jordabalken. Parterna fick därför svara för sina egna rättegångskostnader i hovrätten.

2017-12-18

Hyresvärden åberopade som grund för att hyresavtalet skulle upphöra att hyresrätten förverkats eller - i andra hand - att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas och gjorde vidare gällande att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten, varför det inte var oskäligt om hyresavtalet upphörde. Hyresnämnden anförde att inget yrkande hade framställts som kräver en bedömning av om hyresrätten är förverkad och valde inte ta ställning till den frågan och beslutade att hyresavtalet skulle upphöra på den grunden att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten. - Hovrätten uttalar i sitt beslut att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte har rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.

2017-10-31

En bostadshyresgäst disponerade genom separata avtal två bilplatser. Dessa avtal har ansetts ha sådant samband med användningen av bostadslägenheten att de utgjorde sådana s.k. kopplade avtal som enligt 12 kap. 6§ tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med bostadshyresavtalet.

2017-10-30

Hyresnämnden har ansetts behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör och att meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.

2017-10-06

I tvist mellan en hyresvärd och ett antal hyresgäster angående storleken på hyran begärde fyra hyresgäster, som under hovrättens handläggning förvärvat hyreskontrakt hos värden genom byte, att få inträda som parter (intervenera) på tidigare hyresgästers sida. Hovrätten konstaterade att de nya hyresgästerna visserligen skulle påverkas av rättskraften i ett avgörande mellan hyresvärden och de tidigare hyresgästerna men avslog ansökan om intervention med hänsyn till att rättskraftens utsträckning var hänförlig sig till de tidigare hyresgästernas civilrättsliga rätt att förfoga över tvisteföremålet.

2017-05-04

Vid sammanträde bestod hyresnämnden av ordföranden ensam. I protokollet från sammanträdet antecknades att parterna skulle tillställas protokollet för kännedom, att beslut skulle meddelas så snart det kunde ske, att två intresseledamöter skulle delta i beslutet och att ordföranden skulle föredra beslutet för dessa ledamöter, som också skulle ta del av handlingarna i ärendena. Parterna hade ingen erinran mot detta och hyresnämnden avgjorde ärendet på handlingarna. Hovrätten konstaterade att ärendena prövades i sak av hyresnämnden utan sammanträde och att det inte framkommit att sammanträde inte behövdes på grund av särskild omständighet. Hovrätten undanröjde beslutet och återförvisade målet till hyresnämnden.