JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgifter i brottmål m.m.

Behandling av personuppgifter inom ramen för mål och ärenden om brott, påföljd m.m.

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger  

  • mål om häktning,

  • mål om ansvar för brott,

  • mål om undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom,

  • mål om internationell rättslig hjälp i brottmål och

  • mål om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat 

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn,

  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera och

  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00 eller postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.   

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på  svea.dataskyddsombud@dom.se eller 08-561 671 00
Senast ändrad: 2019-05-03