JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgifter i den administrativa verksamheten

Behandling av personuppgifter utanför den dömande verksamheten

Även utanför den dömande verksamheten kan hovrätten behandla personuppgifter som du lämnar till domstolen. Uppgifterna kommer då att behandlas i hovrättens administrativa system.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av hovrätten så länge det behövs och kan bli föremål för arkivering så länge arkivlagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga till hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en fråga eller begäran kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i den utsträckning som är nödvändig för att hovrätten ska kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas då som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Hovrätten behandlar då dina personuppgifter som en följd av utförandet av en rättslig förpliktelse.

Om du besöker hovrätten

Om du besöker hovrättens lokaler kan du tas upp på rörlig bild av de kameror som bevakar de allmänna utrymmena i hovrättens lokaler. Kamerabevakningen sker i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och behandlingen utgör en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Hovrätten lagrar inspelat material i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderar det därefter. De som kan få del av uppgifterna är anställda på hovrätten med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan ges begränsad tillgång i samband med support.

Om du söker anställning hos hovrätten 

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Hovrätten behandlar då dina uppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. 

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning 

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning. 

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen 

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.  

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00 eller postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.  

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på  svea.dataskyddsombud@dom.se eller 08-561 671 00
Senast ändrad: 2019-05-03