JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgifter i övriga mål och ärenden

Behandling av personuppgifter inom ramen för andra mål och ärenden

I de mål och ärenden som inte omfattas av Brottsdatalagen behandlas personuppgifter med stöd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Domstolsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger 

  • tvistemål, t.ex. mål om fordringar,

  • ärenden, t.ex. utmätning, konkurs, förvaltarskap osv. eller

  • mål om vårdnad, boende och umgänge.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00 eller postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.  

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på  svea.dataskyddsombud@dom.se eller 08-561 671 00
Senast ändrad: 2019-05-03