JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tolkars personuppgifter

Särskild information till dig som är tolk  

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer behandlas inom ramen för de mål och ärenden där du förordnas som tolk.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som tolk vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; såsom parter eller ombud. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. De kan också lämnas ut till en tolkförmedling som har förmedlat tolkuppdrag.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras utan stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00 eller postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på  svea.dataskyddsombud@dom.se eller 08-561 671 00
Senast ändrad: 2019-05-03