JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Andelen prövningstillstånd i tvistemål på en stabil nivå

[2015-09-22] Svea hovrätt

I en ny undersökning från Svea hovrätt konstateras att 40,9 % av alla tvistemål som överklagas till hovrätten beviljas prövningstillstånd. Det är i princip samma nivå som 2012 (40,7 %).

I kommersiella tvistemål meddelas prövningstillstånd i knappt 60 % av målen, medan andelen prövningstillstånd i familjemål och i övriga tvistemål ligger strax under 40 %.

Vid en jämförelse mellan Svea hovrätts olika avdelningar kan konstateras att andelen meddelande prövningstillstånd varierar mellan 32,0 % och 51,1 %. En differens på drygt 19 procentenheter. År 2012 var motsvarande differens 28 procentenheter. Samtidigt rör det sig om relativt få mål per avdelning.

Av undersökningen framgår att 27,7 % av alla överklagade tvistemål ändras i hovrätten jämfört med utgången i tingsrätten. År 2012 var motsvarande andel 24,3 %. Av de mål som hovrätten avgör genom dom – dvs. efter att ha meddelat prövningstillstånd – ändras 56,3 %. Om man enbart granskar de domar där hovrätten prövat målet i sak och bortser från domar som grundar sig på en överenskommelse mellan parterna är ändringsfrekvensen 47,7 %. Bland de tvistemål i undersökningen som prövats i sak och ändrats har strax över hälften av tingsrättens avgöranden ändrats helt medan resterande avgöranden endast har ändrats delvis.

Den genomsnittliga tid det tar från det att ett tvistemål kommit in till Svea hovrätt till dess det avgjorts har minskat från 7,6 månader år 2007 till 4,6 månader år 2014.

- Svea hovrätt har arbetat målmedvetet för att genomföra reformen med prövningstillstånd i tvistemål på ett så rättssäkert sätt som möjligt. Den här undersökningen är ett led i det arbetet. Vi kan nu konstatera att Svea hovrätt prövar tvistemål med i princip samma resultat som före reformen, men på väsentligt kortare tid. Det finns dock anledning att analysera variationen mellan hovrättens avdelningar, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

BAKGRUND

Svea hovrätt har presenterat en ny undersökning av hovrättens överprövning i tvistemål. Undersökningen är en uppföljning av en granskning som utfördes år 2012 och den fokuserar på två områden: andelen prövningstillstånd som beviljas och andelen tingsrättsavgöranden som ändras i hovrätten. Perioden som granskats är den 15 oktober 2014–14 april 2015.

Sedan 2008 gäller ett generellt krav på prövningstillstånd för att ett tvistemål ska prövas i hovrätten. I undersökningen som presenterades 2012 konstaterades att andelen meddelade prövningstillstånd var förhållandevis låg inledningsvis, men att den sedan stabiliserade sig på en högre nivå. Undersökningen som nu presenteras bekräftar att andelen prövningstillstånd alltjämt ligger på en hög nivå.

En högre andel meddelade prövningstillstånd medför i sin tur att fler tingsrättsavgöranden fastställs genom dom i hovrätten, vilket bekräftas av statistiken.

Svea hovrätt har arbetat målmedvetet efter att reformen 2008 trädde i kraft. Som framgått har Svea hovrätt genomfört flera undersökningar. Dessutom har nya arbetssätt utarbetats. Under hösten 2011 infördes en ordning som innebär att alla tvistemål som beviljats prövningstillstånd fördelas till en annan avdelning än den som meddelat prövningstillstånd. Tanken är att hovrättens ledamöter därigenom ska få del av andra avdelningars bedömningar när det gäller prövningstillstånd och att det ska leda till en ökad samsyn. Vidare har de flesta av Svea hovrätts avdelningar gått ifrån systemet med en traditionell föredragning i prövningstillståndsfrågan. Numera sker prövningen i regel i s.k. prövningstillstånds-grupper. Det innebär att var och en av ledamöterna går själv igenom målet och bildar sig en uppfattning, varefter en diskussion sker i gruppen. De tvistemål där det redan vid denna första granskning klart kan konstateras att tingsrätten dömt rätt, beviljas inte prövningstillstånd. I seriösa tvister där utgången inte är självklar, meddelas däremot prövningstillstånd. 


Bifogade filer:

Undersökning av Svea hovrätts överprövning i tvistemål 2015


Senast ändrad: 2015-09-21

För mer information kontakta:

Per Claréus
hovrättsråd
070-224 87 43 (per.claréus@dom.se)