JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ändrade villkor för SkiStars anläggningar

[2016-06-27] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har gått på länsstyrelsens linje och minskat möjligheterna för SkiStar att göra vattenuttag från Indalsälven.

SkiStar AB driver liftar, skidskola, uthyrning av boende och tillhörande kringverksamheter för turister i västra Jämtland. SkiStar AB ansökte hos mark- och miljödomstolen om tillstånd för ett utökat uttag av vatten från Indalsälven för snötillverkning gällande backarna i Duved, Tegefjäll och Åre-Björnen. Som skäl angav bolaget att snötillgången måste säkras för att inte äventyra användningen av anläggningarna.  

Mark- och miljödomstolen i Östersund gav tillstånd till ökat vattenuttag. Dock skulle inga vattenuttag få göras när vattenföringen i sjön Öster-Noren (vid SMHI:s mätstation i utloppet av sjön) understeg 4,0 m 3/s förutom vid VM- och världscupptävlingar.  Länsstyrelsen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen och yrkade att inga vattenuttag skulle få göras när vattenföringen i sjön Öster-Noren understeg 6,4 m3/s, med undantag för VM- och världscupstävlingar då gränsen skulle ligga vid 4,0 m3/s. 

Mark- och miljööverdomstolen bifaller länsstyrelsens överklagande. 

– Det är ostridigt att området har höga naturvärden. Eftersom det inte med säkerhet kan sägas vilken påverkan vattenuttaget skulle ha på naturvärdena har Mark- och miljööverdomstolen gått på länsstyrelsens linje, säger tekniska rådet Bengt Jonsson. Tillstånd till vattenuttag när vattenföringen i sjön Öster-Noren understiger 6,4 m3/s kan därför inte lämnas. Undantag får dock göras för VM- och världscuptävlingar då gränsen för vattenuttag istället ska ligga på 4,0 m3/s. 

 

Domen kan överklagas till Högsta domstolen.

 

 

 

 


Bifogade filer:

M 11184-15


Senast ändrad: 2016-06-27

För mer information kontakta:

Gösta Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561 675 64

Bengt Jonsson
Tekniskt råd
08-561 675 71

Målnummer:

M 11184-15