JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ändring i överklagade brottmål

[2015-09-21] Svea hovrätt

Enligt en undersökning från Svea hovrätt som presenteras idag ändras 44 % av alla överklagade brottmålsdomar som prövas av hovrätten. År 2011 var motsvarande andel 47 %. I mål där endast den tilltalade överklagat ligger ändringsfrekvensen på 36 %. I mål där åklagaren själv eller åklagaren och målsäganden tillsammans överklagat ändras 65 %.

 

Att hovrätten gör en annan bevisvärdering än tingsrätten utgör det vanligaste skälet till ändring (26 %). Denna siffra ligger på ungefär samma nivå som 2011 (23 %). Det näst vanligaste skälet till ändring är att nya omständigheter framkommit i hovrätten som har betydelse för vilken påföljd som bör väljas. Det kan till exempel handla om nya uppgifter angående den tilltalades ekonomiska förhållanden, eller att ett nytt yttrande från frivården inhämtats.

När hovrättens ändrar i påföljdsdelen så sker det oftare i lindrigare riktning (61 %) än i skärpande riktning (36 %). Det bör dock framhållas att det är klart vanligare att det är den tilltalade som överklagar en dom till hovrätten, i många fall innebär det att hovrätten saknar möjlighet att döma ut en strängare påföljd än den som dömdes ut av tingsrätten.

Det saknas stöd för att hovrätten ändrar vissa tingsrätters avgöranden i större eller mindre utsträckning. I undersökningen noteras att olika tingsrätter uppvisat den högsta respektive lägsta ändringsfrekvensen jämfört med hur det sett ut i tidigare undersökning.

- Undersökningen bekräftar att Svea hovrätt prövar brottmål med ungefär samma resultat idag som vid den förra undersökningen vi gjorde 2011. Antalet större och mer komplicerade brottmål har samtidigt blivit fler. Jag tycker att det finns anledning att diskutera om prövningstillstånd bör införas i brottmål. Bland de mål där domen inte ändras finns ett betydande antal där det tidigt står klart att tingsrättens avgörande är riktigt. I sådana fall skulle det vara av fördel för parterna att få ett snabbt avgörande, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

BAKGRUND

Svea hovrätt har idag presenterat en undersökning av hovrättens överprövning i brottmål.

Undersökningens syfte har varit att få en tydli­gare uppfattning i frågor som rör hovrättens överprövning av tingsrätternas do­mar, t.ex. hur stor andel som ändras, vad som ändras och skälen till ändring. Undersökningen utgör delvis en uppföljning av en granskning som färdigställdes i januari 2011 och avsåg perioden den 1 juli – 31 december 2010. Perioden som nu undersökts är den 1 januari – 30 april 2015. Sammanlagt har 932 domar granskats.

Läs rapporten här:


Bifogade filer:

Undersökning av ändringsfrekvensen brottmål 2015


Senast ändrad: 2015-09-18

För mer information kontakta:

Per Claréus
hovrättsråd
070-224 87 43 (per.clareus@dom.se)