JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Avgörande i ett överklagat mål om miljardskadestånd pga. oaktsam revision

[2018-09-28] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål mellan bl.a. det norska kraftbolaget Troms Kraft A/S och revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB. Domen innebär att kraftbolagets yrkande om skadestånd om närmare två miljarder kr mot revisionsbyrån och en revisor avslås.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten bedömt att revisionen av kraftbolagets dotterbolag Kraft & Kultur (numera Switch Nordic Green AB) inte stått i överensstämmelse med god revisionssed under något av räkenskapsåren 2003–2010 och att en aktsam revision skulle ha lett till upptäckt av manipulationer som bolagets verkställande direktör låg bakom. Men hovrätten har ändå avslagit kraftbolagets talan, på grund av att kraftbolaget inte har styrkt sitt påstående om att bolaget har lidit skada.

Hovrätten har samtidigt prövat revisionsföretagets och revisorns talan mot dels det reviderade dotterbolaget, dels fyra tidigare styrelseledamöter i det reviderade bolaget. Hovrättens dom innebär inte någon ändring i tingsrättens dom. Talan mot det reviderade bolaget har delvis bifallits och talan mot styrelseledamöterna avslagits.

Senast ändrad: 2018-09-28

För mer information kontakta:

Per Carlson
hovrättslagman
08-56166987
per.carlson@dom.se

Kajsa Bergkvist
hovrättsråd
08-56167514
kajsa.bergkvist@dom.se

Målnummer:

T 7073-16