JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i målet om häktningen av Julian Assange

[2016-09-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat beslut i målet som rör häktningen av Julian Assange. Hovrätten avslår hans yrkande om att häktningsbeslutet ska upphävas. Det innebär att Julian Assange fortfarande är häktad i sin utevaro.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Julian Assange fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt (mindre grovt brott) och att det finns risk för att han håller sig undan lagföring eller straff.

När det gäller frågan om en fortsatt utevarohäktning även är proportionerlig gör hovrätten bl.a. följande överväganden.

Enligt hovrätten kan Julian Assange inte anses förhindrad att avbryta sin vistelse på Ecuadors ambassad i London. Vistelsen utgör inte något frihetsberövande och ska inte ges någon självständig betydelse vid proportionalitetsbedömningen. Däremot talar den långa tid som häktningen har bestått och brottsutredarnas tidigare passivitet för att häktningen ska hävas.

Den förhållandevis allvarliga brottsmisstanken medför dock att det finns ett starkt allmänt intresse av att utredningen kan fortsätta. Den senaste tiden har det också vidtagits ett flertal aktiva åtgärder för att få till stånd ett förhör med Julian Assange. I nuläget framstår därför en fortsatt häktning som både verkningsfull och nödvändig för att utredningen ska kunna drivas vidare. Skälen för häktning uppväger därför fortfarande det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Julian Assange.

Hovrätten anser inte att det är nödvändigt eller ändamålsenligt att göra avsteg från huvudregeln om skriftlig handläggning i hovrätten och avslår Julian Assanges begäran om muntlig förhandling.


Bifogade filer:

Beslut Ö 7130-16


Senast ändrad: 2016-09-16

För mer information kontakta:

Jonas Högström
Hovrättsråd
08-561 669 74

Målnummer:

Ö 7130-16