JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beviskravet i fråga om tilltalads ålder när denne saknar identitetshandlingar

[2016-02-17] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i ett mål om grov misshandel kommit fram till att en tilltalad som saknar identitetshandlingar ska behandlas som vuxen när straffet bestäms. Det beror på att den tilltalades egen uppgift om att han var underårig har framstått som obefogad när den jämförts med åklagarens utredning. Istället för ungdomsvård har straffet därför bestämts till fängelse i ett år och sex månader.

Tingsrätten dömde den tilltalade för grov misshandel, genom att han i november månad förra året knivskurit en ung flicka i ansiktet sedan hon avvisat hans sexuella närmanden, och bestämde påföljden till ungdomsvård. Vid påföljdsbestämningen utgick domstolen från den tilltalades egen uppgift om att han var 16 år, eftersom åklagaren inte klarlagt att han var äldre än så. Åklagaren överklagade och yrkade att hovrätten skulle skärpa straffet och utvisa den tilltalade, bl.a. eftersom han enligt åklagaren var äldre än 21 år.

Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom i skuldfrågan och kommit fram till att den tilltalade gjort sig skyldig till grov misshandel. För att avgöra hur påföljden ska bestämmas har domstolen först konstaterat att åklagaren har bevisbördan för sitt påstående om att den tilltalades ålder är en annan än den som han eller hon själv uppger. Därefter har hovrätten prövat vilket beviskrav för åldern som generellt ska ställas på åklagarens utredning. Frågan blir aktuell främst när pass och andra identitetshandlingar saknas.

Hovrätten, som konstaterat att det saknas vägledande avgöranden från Högsta domstolen, har kommit fram till att det krav som bör ställas är att den tilltalades uppgift om sin ålder ska framstå som obefogad när den jämförs med åklagarens utredning.

Med tillämpning av det beviskravet har hovrätten funnit att den tilltalade ska behandlas som en vuxen lagöverträdare och bestämt straffet till fängelse i ett år och sex månader. Hovrätten har också beslutat att den tilltalade ska utvisas.

- Det är fråga om ett högt ställt beviskrav men något lägre än vad som gäller beträffande själva gärningen, vilken ju åklagaren ska bevisa bortom rimligt tvivel. Skälet för att tillämpa ett lägre beviskrav är att bevissvårigheterna för åklagaren generellt blir så stora när den tilltalade saknar id-handlingar att hans eller hennes eget påstående om sin ålder i stort sett alltid annars skulle få godtas, säger hovrättsrådet Claes Söderqvist.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2016-02-17

För mer information kontakta:

Claes Söderqvist
hovrättsråd
08 - 561 673 14
claes.soderqvist@dom.se

Målnummer:

B 232-16