JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Den planerade hamnen i Norvik, Nynäshamn, får tillstånd

[2015-10-30] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat tre domar rörande hamnar i Norvik och oljeraffinaderiet i Nynäshamn.

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt det tillstånd för Stockholms Hamn AB att anlägga och driva en hamn för godstrafik i Norvik, Nynäshamn, som mark- och miljödomstolen tidigare beslutat. År 2010 förklarade Miljööverdomstolen verksamheten tillåtlig och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen i Nacka, som hösten 2014 meddelade tillstånd till verksamheten samt föreskrev villkor.

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som i dagens dom endast har gjort några mindre ändringar av bl.a. de bullervillkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit. Stockholms Hamn AB har också fått krav på att utreda frågan om hur olägenheterna från transporterna på land till och från hamnen kan minskas. Slutliga villkor om detta ska därefter bestämmas.

Mark- och miljööverdomstolen har i en annan dom idag avslagit överklagandet av det tillstånd NCC Roads AB har fått att anlägga och driva en tidsbegränsad utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik. Den hamnen ska användas för att transportera bort bergmaterial när logistikytor ska iordningställas för den planerade hamnen i Norvik.

I en tredje dom i dag har Mark- och miljööverdomstolen prövat uppskjutna villkor för Nynas AB:s tillstånd för oljeraffinaderiet i Nynäshamn.  Mark- och miljödomstolen hade beslutat att bolaget under en prövotid ska fortsätta utreda täckning av det förorenade området på havsbotten utanför oljeraffinaderiet eller delar av området. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att bolaget även ska utreda förutsättningarna för att genom muddring sanera grundare delområden inom det förorenade området.

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort målen i ett sammanhang eftersom frågor rörande eventuell påverkan på vattenmiljön från det förorenade området på havsbotten utanför oljeraffinaderiet varit uppe i samtliga mål.

Domarna kan överklagas till Högsta domstolen.

 


Bifogade filer:

M 6642-14 M 9616-14 M 9906-14


Senast ändrad: 2015-10-29

För mer information kontakta:

Roger Wikström
Hovrättsråd
08-561 674 38

Anita Seveborg
Hovrättsassessor
08-561 675 82

Målnummer:

M 6642-14

M 9616-14

M 9906-14