JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för skola i Liljeholmen upphävd

[2016-04-27] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Kommunfullmäktiges i Stockholms stad beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Detaljplanen antogs av Stockholms stad den 9 mars 2015. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en skola för 645 elever vid sjön Trekanten. Kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.

Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagandes denna till Mark- och miljööverdomstolen av ett flertal enskilda. Klagandena ansåg bl.a. att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna.

Mark-och miljööverdomstolen har funnit att detaljplanen avser att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen. 

Domen får överklagas.

 


Bifogade filer:

P 8109-15


Senast ändrad: 2016-04-27

För mer information kontakta:

Kristina Börjevik Kovaniemi
Tf. hovrättsassessor
08-561 672 87

Karina Liljeroos
Tekniskt råd
08-561 675 79

Målnummer:

P 8109-15