JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till Klinthagentäkten på Gotland

[2016-01-25] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet i Klinthagentäkten på Gotland. Domen innebär att det av mark- och miljödomstolen lämnade tillståndet kvarstår.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört frågan vilken påverkan täktverksamheten kan ha på Natura 2000-området Hoburgsmyr samt på skyddade växt- och fjärilsarter.

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att domstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att täkten inte kommer att skada Natura 2000-området Hoburgsmyr och att det s.k. Natura 2000-tillstånd som mark- och miljödomstolen lämnat ska stå kvar. När det gäller verksamhetens påverkan på två fridlysta fjärilsarter har Mark- och miljööverdomstolen föreskrivit villkor om skyddsåtgärder som innebär att särskilda skötsel- och restaureringsåtgärder ska vidtas inom ett område i närheten av täkten. Genom att föreskriva detta nya villkor har domstolen funnit att verksamheten inte strider mot artskyddsförordningen och att någon särskild dispens därmed inte krävs. Domstolen har också funnit att verksamheten inte innebär någon sådan risk för påverkan på fridlysta växter att verksamheten behöver dispens från artskyddsförordningen. Mark- och miljööver­domstolen har därför upphävt den av mark- och miljödomstolen lämnade dispensen. 

Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Naturvårdsverket och Gotlands Botaniska förening. 

Mark- och miljööverdomstolens mål nr är M 11317-14


Bifogade filer:

M 11317-14


Senast ändrad: 2016-01-25

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08- 561 675 66

Malin Wik
Hovrättsråd
08-561 674 45

Anna-Lena Rosengardten
Tekniskt råd
08- 561 675 72