JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande bl.a. våldsamt upplopp i Kärrtorp den 15 december 2013

[2016-02-05] Svea hovrätt

Hovrätten har idag fastställt de fällande domarna för våldsamt upplopp mot sex deltagare i de s.k. Kärrtorpkravallerna i mitten av december 2013

Det var den 15 december 2013 som ett trettiotal maskerade personer gick till angrepp mot en antirasistisk demonstration på torget i Kärrtorp. Ett antal poliser fanns också på plats för att upprätthålla ordningen i samband med den lagliga demonstrationen. De maskerade personerna tände bengaler, lät ett flyglarm ljuda och kastade bl.a. flaskor mot de människor som fanns samlade på torget. Följda av polis och demonstranter kom angriparna sedan att flytta sig genom ett bostadsområde och bort till idrottsplatsen, där gruppen upplöstes. Under hela förflyttningen fortsatte det våldsamma upploppet.

I hovrättens mål hade sex personer som dömts av tingsrätten för att ha deltagit i det våldsamma upploppet överklagat sina domar och yrkat att de skulle bli frikända eller få sina straff lindrade. De flesta av männen erkände inte att de hade ingått i den angripande folksamlingen. En fråga som domstolen har prövat är därför om det i ett omfattande filmmaterial från händelsen gått att identifiera dem som deltagare i upploppet. Hovrätten har, liksom tingsrätten, funnit att så är fallet. Genom filmmaterialet har hovrätten också funnit styrkt att ett par av männen vid samma tillfälle gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp genom att göra s.k. Hitlerhälsningar.

I samma mål har hovrätten prövat viss annan brottslighet som bl.a. de tilltalade åtalats för. Bl.a. var det fråga om en händelse i Uppsala i augusti 2013 då flera deltagare i en manifestation av Svenska motståndsrörelsen (SMR) gick till gemensamt angrepp mot en person på en gågata i centrala staden. Två av deltagarna som dömdes vid tingsrätten för att tillsammans och i samförstånd med andra ha misshandlat målsäganden, bl.a. genom att slå honom i huvudet med fanskaft, överklagade sina domar. Även åklagaren överklagade och yrkade bl.a. strängare straff. Hovrätten fastställer nu i allt väsentligt de fällande domarna och skärper även påföljden från villkorlig dom med samhällstjänst till fängelse.

Beträffande en annan åtalad händelse i september 2013 i Umeå finner hovrätten att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att en person på ett fotografi, som ses göra en s.k. Hitlerhälsning i samband med en SMR-manifestation, är identisk med den tilltalade som åklagaren har påstått. Åtalet mot denne för hets mot folkgrupp ogillas därför.

Hovrättens dom är enhällig.

---

Vad gäller händelserna i Kärrtorp har motsvarande åtal för bl.a. våldsamt upplopp prövats i flera tidigare mål mot andra personer.  Straffen för deltagare i upploppet har i genomsnitt bestämts till fängelse i sex månader. I några fall har kortare straff dömts ut med hänsyn till att tilltalade varit under 21 år vid gärningen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08 – 561 673 30, arkivet.svea@dom.se

Senast ändrad: 2016-02-05

För mer information kontakta:

Claes Söderqvist
hovrättsråd
08-561 673 14

Målnummer:

B 3803-15, B 5861-15
och B 9096-15