JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande dispens enligt artskyddsförordningen

[2015-02-16] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag bedömt att en planerad skid- och turistanläggning i Härjedalen inte har ett sådant ”allt överskuggande allmänintresse” att dispens kan beviljas från förbud i artskyddsförordningen.

Örndalen Exploatering AB har ansökt om dispens för att anlägga en skid- och turistanläggning inom ett kungsörnsrevir i Skorvdalen (Örndalen) i Härjedalens kommun. Länsstyrelsen i Jämtlands län gav den 23 maj 2013 bolaget dispens enligt artskyddsförordningen. 

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt av Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan om dispens på den grunden att den planerade anläggningen inte nådde upp till kravet på ”ett tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”. 

Mark- och miljööverdomstolen har nu avslagit överklagandet från Örndalen Exploatering AB. Domstolen konstaterar att den planerade anläggningen kommer att innebära ett avsiktligt störande av kungsörnarna, vilket inte är tillåtet utan dispens. Trots att etableringen skulle innebära cirka 300 nya arbetstillfällen i Härjedalens kommun finner Mark- och miljööverdomstolen att den planerade anläggningen inte kan betraktas som ”ett tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse”, vilket är vad som krävs för att dispens ska kunna ges. Någon dispens kan därför inte beviljas.


Bifogade filer:

M 2630-14


Senast ändrad: 2015-02-16

För mer information kontakta:

Lars Dirke
Lagman
08-561 675 69

Joel Björk Werner
tf. hovrättsassessor
08-561 674 44

Målnummer:

M 2630-14