JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande smältverk och djupförvar av farligt avfall

[2014-06-27] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom meddelad i dag prövat tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Boliden Mineral AB:s verksamhet vid smältverket Rönnskärsverken i Skellefteå. Tillståndet omfattar också tillstånd att anlägga och driva ett djupt bergförvar för permanent lagring av farligt avfall inklusive kvicksilveravfall.

Målet rör bl.a. utsläpp av svavelföreningar till luft och utsläpp av metaller till vatten från smältverket samt fråga om krav på utredning av åtgärder för energieffektivisering i verket. Beträffande underjordsförvaret är det fråga om det nu slutligt ska fastslås vissa krav på bergets egenskaper och vidare vilket krav på utredning som ska ställas beträffande förutsättningarna att begränsa läckage av föroreningar från förvaret. 

I huvudsak innebär Mark- och miljööverdomstolens ställningstaganden följande. 

Vad gäller utsläpp av svavelföreningar till luft har det inte ansetts rimligt att nu kräva att dessa begränsas längre än vad mark- och miljödomstolen har föreskrivit, men inte heller möjligt att mildra detta krav. 

I frågan om provisorisk föreskrift avseende utsläpp av metaller till vatten har Mark- och miljööverdomstolen delat mark- och miljödomstolens bedömning att vid beräkning av utsläppet ska avdrag göras för metallmängderna i ingående vatten. Vad gäller utsläpp till vatten har Mark- och miljööverdomstolen inte funnit skäl att ställa krav på ytterligare utredning rörande innehållet av bromerade flamskyddsmedel, PAH, PCB och HCB i avloppen. 

Rörande underjordsförvaret har Mark- och miljööverdomstolen inte funnit det motiverat att nu föreskriva slutliga villkor om vilka egenskaper berget i förvaret ska ha. Domstolen har ansett att den slutliga bedömningen av vilka krav som ska ställas på underjordsförvaret ska göras utifrån en sammantagen bedömning av olika faktorer som bergets täthet, farligheten hos olika typer av avfall, möjligheten att kemiskt och fysiskt stabilisera avfallet och tätnings- och dräneringsåtgärder. Kraven bör inte slutligt fastställas innan bolaget har slutfört den föreskrivna utredningen. Det av mark- och miljödomstolen uppställda kravet på fortsatt utredning rörande förutsättningarna att begränsa utläckaget av föroreningar från bergförvaret efter förslutning har bedömts tillräckligt. Mark- och miljööverdomstolen föreskriver dock att deponering av avfall i underjordsförvaret inte får påbörjas förrän mark- och miljödomstolen har medgett att deponering får ske. Vidare har delegeringen till tillsynsmyndigheten att besluta om utsläpp av vatten från underjordsförvaret inskränkts till att avse utsläpp endast under förvarets anläggningstid och inte under den fortsatta drifttiden. 

Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det fordras en utredning om möjligheterna till energieffektivisering, och har skjutit upp frågan om åtgärder för en sådan.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.


Bifogade filer:

Dom


Senast ändrad: 2014-06-27

För mer information kontakta:

Liselotte Rågmark,
hovrättsråd
08-561 674 29

Anna-Lena Rosengardten,
tekniskt råd
08-561 675 72

Henrik Runeson,
hovrättsråd, referent
08-561 675 64

Målnummer:

M 7429-13