JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Havsbaserad vindkraftspark får tillstånd

[2015-12-08] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag gett Favonius AB tillstånd enligt miljöbalken till en havsbaserad vindkraftspark om högst 50 verk utanför Falkenberg. Tillståndet förenas med villkor till skydd för tumlare och torsk.

Favonius AB ansökte vid mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt om tillstånd till en vindkraftspark inom ett område som ligger ca 8 km utanför Falkenbergs kust.  Mark- och miljödomstolen kom fram till att tillstånd inte kunde ges i huvudsak med hänsyn till påverkan på torsk och tumlare samt att verksamheten inte kunde anses vara tillåtlig ur samhällsekonomisk synpunkt.    

Bolaget har överklagat mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att verksamheten kan tillåtas med de villkor som föreskrivs i domen, bl.a. till skydd för torsk och tumlare. Villkoren avser bl.a. ljudnivåerna under vatten samt att pålning, sprängning, borrning och grumlande arbeten inte får ske under vissa perioder under året. Ett kontrollprogram ska upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten där bl.a. kontroll av undervattensbuller ska ingå. Mark- och miljööverdomstolen har även bedömt att verksamheten är samhällsekonomiskt tillåtlig enligt bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken.    

Domen kan överklagas till Högsta domstolen


Bifogade filer:

M 6960-14


Senast ändrad: 2015-12-07

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Mikael Schultz
Tekniskt råd
08-561 675 70