JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i ett mål om återbetalning av s.k. tryckerimoms

[2014-06-25] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om återbetalning av moms för tryckeritjänster. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att det enligt principen om condictio indebiti (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster.

Voice the Brand Liberation Company AB (Voice) anlitade under år 2006 Vitt Grafiska Produktion AB (Vitt) för vissa tryckeritjänster. Vitt tog ut moms med 25 procent på det belopp som fakturerades. Av en dom i EU-domstolen i februari 2010 (mål C-88/09, Graphic Procédé) följer att momssatsen för tryckeritjänster av detta slag ska vara 6 procent och inte 25 procent. Skatteverket har efter omprövning i augusti 2011 betalat tillbaka 74 466 kr till Vitt med anledning av Vitts försäljning till Voice. Voice har därefter begärt att Vitt i sin tur ska betala tillbaka den för högt debiterade momsen till Voice, men Vitt har tillbakavisat kravet.

I april 2012 väckte Voice talan mot Vitt vid Stockholms tingsrätt. Voice hävdade att betalningen varit en s.k. misstagsbetalning och att Vitt skulle förpliktas att återbetala den för högt debiterade momsen. Tingsrätten ansåg att Vitt hade varit i god tro beträffande den tillämpliga momssatsen och när bolaget tog emot de aktuella beloppen år 2006. Vidare ansåg tingsrätten att Vitt hade inrättat sig efter de felaktiga betalningarna senast i samband med momsredovisningen till Skatteverket. Enligt tingsrätten hade Voice därför inte rätt till återbetalning enligt principen om condictio indebiti.

I hovrätten begärde Voice att få åberopa ytterligare omständigheter till stöd för sin talan. Voice pekade på att bolagets momsredovisning kan komma att omprövas av Skatteverket – med återbetalning till Skatteverket som följd – och att Voice därmed skulle kunna komma att lida skada och Vitt göra en obehörig vinst på Voices bekostnad. 

Enligt hovrätten hade Voice kunnat åberopa detta förhållande redan i tingsrätten. Hovrätten ansåg inte heller att Voice hade haft giltig ursäkt att inte göra det. Voice tilläts därför inte att åberopa dessa omständigheter först i hovrätten. 

Hovrätten har därmed endast haft att pröva om Voice – med anledning av avtalsförhållandet mellan parterna och oberoende av utgången i skattemålet – har rätt till återbetalning av Vitt enligt principen om condictio indebiti. Om Voice har rätt till återbetalning av Vitt på någon annan grund, t.ex. enligt principen om obehörig vinst, har hovrätten därför inte tagit ställning till. 

När det gäller frågan om återbetalningsskyldighet gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Även hovrätten lämnar således Voices talan utan bifall.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-25

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll,
hovrättspresident
08-561 671 41

Stefan Nyman,
hovrättsråd
08-561 671 12

Den 25 juni 2014 är kontakt-personerna tillgängliga kl. 11.00-11.30 och 13.00-15.00

Målnummer:

T 3478-13