JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen måste på nytt pröva ett mål om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde

[2015-03-03] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag funnit att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i ett miljömål rörande en kalkstenstäkt och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Omfattande nytt material har nu presenterats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för ny prövning.

Cementa ansökte vid mark- och miljödomstolen om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för kalkstenstäkt i Skövde. I mark – och miljödomstolen uppkom bl.a. frågan om brytningen av kalksten skulle påverka ett närliggande Natura 2000-område och om tillstånd i så fall krävdes för detta. Mark- och miljödomstolen kom fram till att sådant tillstånd krävdes. Domstolen ansåg  att det underlag som Cementa hade presenterat  inte var tillräckligt för den prövning som skulle göras  och avslog ansökan.  

Cementa har överklagat mark- och miljödomstolens dom och har i Mark- och miljööverdomstolen kompletterat ansökan med material angående påverkan på Natura 2000-området. Mark- och miljööverdomstolen pekar på att i miljömål ska domstolarna aktivt verka för att nödvändig utredning kommer in till domstolen. Mark- och miljödomstolen skulle i det här fallet ha gjort klart för bolaget att domstolen ansåg att underlaget var bristfälligt och gett bolaget en möjlighet att komplettera sin utredning. Bolaget har nu i stället gett in omfattande utredningar till Mark- och miljööverdomstolen. Denna utredning bör i första hand prövas av mark- och miljödomstolen varför målet visas åter dit för en ny prövning.

 


Bifogade filer:

M 5853-14


Senast ändrad: 2015-03-03

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Liselotte Rågmark
Hovrättsråd
08-561 674 29

Målnummer:

M 5853-14