JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har i dag godkänt detaljplanen för Albano och Norra Djurgården som avser att bland annat tillfredsställa Stockholms behov av student- och forskarbostäder

[2015-04-09] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen finner att det saknas skäl att upphäva detaljplanen för området Albano och delar av Norra Djurgården och fastställer därför detaljplanen. I planförslaget ingår ca 1000 – 1200 student- och forskarbostäder inom området.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde i juni förra året Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen då domstolen menade att det inte tillräckligt tydligt framgår av planen hur in- och utfarten till en fastighet, som inte ingår i planen men som kringgärdas av det planlagda området, ska utformas. Domen överklagades av Stockholms kommun. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det klart och tydligt går att utläsa av planhandlingarna att planförslaget inte ändrar något förhållande som påverkar in- och utfarten till den kringgärdade fastigheten eftersom detaljplanen överensstämmer med markanvändningen enligt den plan som gäller sedan tidigare, den så kallade Norra länken-planen. Mark- och miljööverdomstolen anser att det inte heller finns något annat hinder mot planen och bifaller därför Stockholms kommuns överklagande. 

Mark- och miljööverdomstolens dom går inte att överklaga.

 


Bifogade filer:

P 5580-14


Senast ändrad: 2015-04-09

För mer information kontakta:

Lars Dirke
Lagman
08-561 675 69

Cecilia Undén
Tekniskt råd
08-561 675 20

Målnummer:

P 5580-14