JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om Mälarens reglering.

[2015-01-21] Svea hovrätt

Domen innebär att mark- och miljödomstolens deldom i huvudsak står fast, med ändringar endast av villkor som rör Slussenområdet vad gäller bullerbegränsning och former för skadereglering på grund av grundvattenbortledning. Kravet på lagakraftvunnen detaljplan för Katarinaberget upphävs. Tillägg görs i form av ett nytt prövotidsförordnande (utredningsvillkor) om faunapassage.

Mark- och miljödomstolens deldom, som meddelades den 13 februari 2014, har prövats efter överklagande av Stockholms stad, Kammarkollegiet, ett stort antal personer som bedriver jordbruk runt Mälaren (s.k. jordsakägare), boende vid Slussen och Mälaren samt två ideella miljöorganisationer. 

Jordsakägarna har inte fått bifall till sina överklaganden. De motsätter sig en reglering som innebär ett tidigare och högre vattenstånd i Mälaren på våren, något som försvårar vårbruket. Den s.k. vårpuckeln har behandlats utförligt i målet. 

Stockholms stad har till stor del fått bifall till sitt överklagande, som gällde villkoren för arbeten i Slussenområdet. Staden kommer dock, på grund av Kammarkollegiets överklagande, få utreda fiskvandringsvägens funktion. Kammarkollegiet anser att en faunapassage ska anläggas även vid Norrström. Detta bedömer dock domstolen att det inte finns tillräckligt underlag för att nu besluta om. 

Boende vid Slussen har fått visst bifall till överklagandet när det gäller det överklagade villkoret om buller under byggtiden. Miljöorganisationerna, som bl.a. begärt ytterligare utredning vad gäller t.ex. klimatanpassning och miljöpåverkan, har inte fått gehör på annat sätt än genom förordnandet om att fiskvandring ska utredas vidare. 

Stockholms stads ansökan omfattade tillstånd till vattenverksamhet i form av ombyggnad av Slussen, åtgärder för att kunna öka avtappningen och nya bestämmelser för regleringen av Mälaren. Syftet med ansökan är att minska risken för översvämningar, minska risken för låga vattennivåer i Mälaren och förhindra saltvatteninträngning. Syftet med ett högre vattenstånd på våren jämfört med dagens förhållanden är att bättre tillgodose naturvårdens intressen. 

Huvudförhandlingen pågick under nio dagar under november 2014 och omfattade även syn av områden runt Mälaren samt Riksbrodammen (Norrström). 

När det gäller skadereglering fortsätter målet i mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt).

 


Bifogade filer:

M 2008-14


Senast ändrad: 2015-01-21

För mer information kontakta:

Henrik Löv
Hovrättsråd
08-561 675 68

Vibeke Sylten
Hovrättsråd
08-561 561 674 36

Petter Larsson Garcia
Föredragande
08-561 674 48

Målnummer:

M 2008-14