JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. för kalkstensbrytning i Bunge på Gotland.

[2016-03-02] Svea hovrätt

Mark- och miljööversdomstolen har beslutat att vilandeförklara det pågående målet som rör Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning m.m. på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland. Vilandeförklaringen gäller i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövning av regeringens beslut den 31 augusti 2015 att utpeka ifrågavarande området att ingå i Nätverket Natura 2000.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i beslutet att det i målet är fråga om bl.a. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) kan ges och att domstolen i sitt tidigare beslut om vilandeförklaring den 10 april 2015 förklarat att det är av synnerlig vikt att frågan om det utpekade området läggs till Nätverket Natura 2000 blir slutligt avgjord innan det meddelas dom i målet. Då det är sökanden i målet, Nordkalk AB, som har framställt yrkandet om vilandeförklaring får bolaget enligt Mark- och miljööverdomstolens mening därvid anses ha beaktat konsekvenserna av att ett slutligt avgörande i målet genom vilandeförklaringen skjuts upp. Domstolen ser inte heller att några motstående intressen skadas av att målet vilandeförklaras. 

Mark- och miljööverdomstolens beslut om vilandeförklaring går inte att överklaga särskilt.


Bifogade filer:

M 5431-14


Senast ändrad: 2016-03-02

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Eywor Helmenius
Hovrättsråd
08-561 675 99

Målnummer:

M 5431-14