JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning.

[2015-05-05] Svea hovrätt

Mark- och miljööversdomstolen har beslutat att vilandeförklara det pågående målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks kalkbrott på Gotland.

Den 27 mars 2015 lämnade Naturvårdsverket en hemställan till regeringen om att bl.a. det utökade område som SMA Mineral AB ansökt om att få bedriva verksamhet på ska utpekas som s.k. Natura 2000-område. Med anledning av detta har flera parter begärt att målet vid Mark- och miljööverdomstolen ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens ställningstagande i frågan.

Mark- och miljööverdomstolen anser att regeringens beslut i frågan om det aktuella området ska ingå i ett Natura 2000-område har sådan betydelse för prövningen av målet att det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före dom i målet. Målet vilandeförklaras därför i avvaktan på regeringens beslut i frågan, dock längst till och med den 31 augusti 2015.

Till följd av att målet vilandeförklarats kommer dom i målet inte att meddelas den 29 maj 2015.

Mark- och miljööverdomstolens beslut om vilandeförklaring går inte att överklaga särskilt.


Bifogade filer:

M 5375-14


Senast ändrad: 2015-05-05

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Eywor Helmenius
Hovrättsråd
08-561 675 99

Målnummer:

M 5375-14