JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i mål nr P 1584-13 angående detaljplan för Kongahälla södra respektive Kongahälla västra i Kungälvs kommun

[2013-12-05] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat något formellt hinder för en kommun att under en planprocess dela upp ett ursprungligen större område i separata planer.

Vid prövningen av de olika planernas rättsenlighet har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt den ena planen vara rättsenlig (den västra delen) medan mark- och miljödomstolens domslut att upphäva den andra planen (den södra delen) inte ändrats.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2013-12-05

För mer information kontakta:

Henrik Runeson
hovrättsråd
08-561 675 64

Målnummer:

P 1584-13