JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar domar i målen rörande verksamheten vid Långforsens kraftverk i Krokoms kommun

[2015-06-12] Svea hovrätt

Kammarkollegiet har begärt att det tillstånd som finns för verksamheten vid Långforsens kraftstation ska återkallas. Jämtkraft AB, som bedriver verksamheten vid kraftstationen, har å sin sida begärt tillstånd att få åtgärda anläggningarnas skick m.m. Mark- och miljödomstolen avslog Kammarkollegiets ansökan om återkallelse och gav bolaget tillstånd till de åtgärder som bolaget sökt tillstånd till. Mark- och miljööverdomstolen har nu fastställt underinstansens domar.

Det föreligger enligt Mark- och miljööverdomstolen inte några skäl till att återkalla tillståndet för verksamheten vid kraftstationen. De åtgärder som bolaget önskar göra och de skyddsåtgärder som nu bestäms i det tillståndet uppfyller de krav på hänsyn till miljön som ska ställas. Förbudet mot vattenkraftsutbyggnad i Långan hindrar inte de sökta åtgärderna eftersom de endast medför en obetydlig miljöpåverkan.

En fråga i målen har varit vilken utgångspunkt som ska tas när domstolen bedömer påverkan på miljön. Domstolen anser att i båda målen ska en jämförelse ske med anläggningarnas utformning och verksamhetens drift enligt det gällande tillståndet från år 1918. Kammarkollegiet har hävdat att den utgångspunkten ska gälla i målet rörande återkallelse. I målet rörande bolagets ansökan har Kammarkollegiet i stället ansett att bedömningen ska utgå från hur anläggningen rent faktiskt är beskaffad i dag med en raserad överfallsdamm som är positiv för fiskvandringen. 


Bifogade filer:

M 6028-14 M 8255-14


Senast ändrad: 2015-06-12

För mer information kontakta:

Liselotte Rågmark
Hovrättsråd
08-561 67 429

Anita Seveborg
Hovrättsassesor
08-561 67 582

Målnummer:

M 6028-14

M 8255-14