JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i det s.k. Nordkalkmålet

[2014-09-09] Svea hovrätt

I målet om ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland
(det s. k. Nordkalkmålet)

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd. Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom har överklagats av Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Gotlands län, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland och ett antal föreningar och enskilda personer. Sedan några av klagandena beretts tillfälle att komplettera sina överklaganden kommer sökanden i målet, Nordkalk AB, att beredas tillfälle att yttra sig över överklagandena.

En tidsplan över den fortsatta handläggningen kommer att upprättas. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet under rubriken ”Uppmärksammade mål” på Mark- och miljööverdomstolens externa webbplats.

Senast ändrad: 2014-09-09

För mer information kontakta:

Eywor Helmenius,
hovrättsråd
08-561 675 65

Lina Österberg,
föredragande
08-561 674 47

Camilla Norberg,
domstolshandläggare
08-561 675 56

Målnummer:

M 5431-14