JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressmeddelande gällande ansökan om etablering av större vindkraftanläggning i Falu kommun.

[2014-01-24] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd till gruppstation med 53 vindkraftverk i Svartnäsområdet i Falu kommun.

Miljöprövningsdelegationen i Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljade Bergvik Skog AB tillstånd att anlägga maximalt 83 vindkraftverk i Svartsjöområdet, Falu kommun. Efter överklagande till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, av såväl bolaget, som begärde tillstånd till ytterligare verk, och boende i området, beslöt domstolen att upphäva tillståndsbeslutet. Som skäl för domen angavs bl.a. att en anläggning med en sådan storlek kommer att medföra stor påverkan på de boendes närmiljöer. Vidare ansåg mark- och miljödomstolen att det saknades utredning om alternativa lokaliseringar i ansökan och att bolaget därför inte visat att den föreslagna placeringen var lämplig.

Bergvik Skog AB överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen och inskränkte i samband därmed sina yrkanden till att avse i första hand den omfattning om 83 verk som medgetts av miljöprövningsdelegationen och i andra hand 53 verk i den södra delen av området. Mark- och miljööverdomstolen har nu i dom bifallit andrahandsyrkandet. Det innebär att bolaget får tillstånd att uppföra maximalt 53 vindkraftverk i delområdena Räkenberget, inklusive Sallakmyren, samt Ånglarna. Domstolen ansåg att vissa bostäder skulle få en kraftig påverkan vad gäller landskapsbilden enligt förstahandsyrkandet men att något hinder inte förelåg att bevilja ansökan enligt andrahandsyrkandet. Domen får inte överklagas.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-01-24

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Mikael Hagelroth
Hovrättsråd
08-561 675 99

Målnummer:

M 9650-12