JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Skivbolaget hade rätt att tillhandahålla ljudinspelningar digitalt via t.ex. Spotify. Hovrätten upphäver därför vitesförbud mot skivbolaget

[2016-06-17] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat en dom i en tvist mellan en musiker och ett skivbolag som rör frågan om skivbolagets rätt att utnyttja ljudinspelningar digitalt

Hovrätten har i domen upphävt ett av tingsrätten meddelat vitesförbud för ett skivbolag att utnyttja vissa ljudinspelningar på ett sätt som innebär att inspelningarna överförs digitalt till allmänheten via tjänster som t.ex. Spotify.

Talan om vitesförbud mot skivbolaget fördes av en av flera medlemmar i en musikgrupp. Hovrätten kom fram till att undantaget i 6 § upphovsrättslagen om rätten för en av flera upphovsmän att beivra intrång gäller vid en talan om vitesförbud. Musikern hade alltså rätt att föra en sådan talan oberoende av andra gruppmedlemmar.

Hovrätten har bedömt att ett avtal om ljudinspelningar från år 1981 mellan skivbolaget och en musikgrupp inte innebar att skivbolaget fått rätt att utnyttja ljudinspelningarna digitalt. Hovrätten har dock kommit fram till att musikern efter år 2006 agerade på ett sätt som medförde att skivbolagets utnyttjande måste anses ha skett med musikerns tillstånd. Avtalet mellan parterna hade alltså kommit att omfatta en rätt för skivbolaget att tillgängliggöra ljudinspelningarna digitalt. Musikerns agerande bestod i att han inte protesterade mot det utnyttjande som faktiskt skedde och tog emot royalty också för det digitala utnyttjandet. Den omständigheten att musikern hade invänt mot storleken på den ersättning han fick för det digitala utnyttjandet innebar enligt hovrättens bedömning inte att han hade gjort klart för skivbolaget att han ansåg att utnyttjandet inte var tillåtet.

Skivbolagets utnyttjande innebar alltså inte något intrång i musikerns ensamrätt enligt upphovsrättslagen. Det fanns därmed inte förutsättningar att meddela ett vitesförbud mot skivbolaget.

Hovrättens dom innebär att tingsrättens dom ändras på det sättet att det av tingsrätten meddelade vitesförbudet mot skivbolaget upphävs.

Senast ändrad: 2016-06-17

För mer information kontakta:

Ulrika Beergrehn
Hovrättsråd
08-561 675 21,
tillgänglig fredagen den 17 juni
kl. 13.00-14.00

Kajsa Bergkvist
Hovrättsråd
08-561 675 14,
tillgänglig fredagen den 17 juni
kl. 11.00-12.00

Målnummer:

T 9046-15