JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryterar domare till de nya patent- och marknadsdomstolarna

[2015-11-26] Svea hovrätt

I dag påbörjar Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryteringsprocessen för att anställa domare till två nya domstolar som kommer att handlägga landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det handlar om nya Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och nya Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt som kommer att inrättas den 1 september 2016 enligt ett förslag från regeringen.

Målen och ärendena som domstolarna ska ansvara för är bland de mest komplicerade och omfattande som handläggs i svensk domstol och det ställer krav på särskilda kvalifikationer hos de domare som kommer att tjänstgöra i domstolarna. Totalt kan det röra sig om uppemot 15 domare som över tid behöver rekryteras för att domstolarna ska kunna hantera den förväntade mål- och ärendetillströmningen. Därutöver kommer det sammanlagt att tjänstgöra ca 7 tekniska ledamöter i patent- och marknadsdomstolarna.

- Vi söker domare med hög kompetens, som nu får möjlighet att specialisera sig inom immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Det kommer att bidra till en bättre handläggning och en ännu högre kvalitet i dömandet, säger lagmannen Stefan Strömberg, Stockholms tingsrätt.

- En samlad domstolsprövning ökar förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom dessa centrala juridiska rättsområden. Det är positivt inte minst för näringslivet, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, Svea hovrätt.

Bakgrund

Regeringen har i dag beslutat om en proposition där det föreslås att en Patent- och marknadsdomstol i Stockholms tingsrätt och en Patent- och marknadsöverdomstol i Svea hovrätt inrättas. Domstolarna ska enligt förslaget vara på plats den 1 september 2016 och handlägga samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det innebär att den i dag uppdelade domstolsprövningen mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör.

Förslaget motiveras av att de rättsliga och principiella sambanden som finns mellan de immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga målen och ärendena är tydliga och att det därför finns goda förutsättningar att skapa en mer enhetlig och koncentrerad domstolsordning. Det skapar en mer bärkraftig dömande verksamhet och innebär att både resurser och kompetens kan användas mer effektivt, vilket förhoppningsvis innebär en snabbare och bättre handläggning. De domare som kommer att tjänstgöra i patent- och marknadsdomstolarna får och kan upprätthålla en hög kompetens inom rättsområdena genom att de ges möjlighet att handlägga flera närliggande mål- och ärendetyper, vilket bidrar till en hög kvalitet i dömandet. Därtill medför en samlad domstolsprövning att systemet blir mer lättöverskådligt för parterna och det undviks att en part behöver föra flera olika processer i olika domstolar, med de kostnader och olägenheter som det för med sig. En samlad domstolsprövning ökar också förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom de berörda rättsområdena.

Svea hovrätt söker hovrättsråd, läs annonsen här.

Senast ändrad: 2015-11-26

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08 561 671 31

Christine Lager
Hovrättslagman och chef för blivande Patent- och marknadsöverdomstolen
08 561 675 41