JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Countermine-målet, som överklagats från Stockholms tingsrätt. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

[2014-01-29] Svea hovrätt

Countermine Technologies AB, som var registrerat på NGM-börsen, erbjöd min­röjnings­tjänster i huvudsak med hjälp av maskiner som utvecklats av bolaget. Countermine genom­förde under hösten 2009 en nyemission. Aktie­bolaget Superbus och Yggdrasil AB deltog i nyemissionen. Countermine för­sattes i likvidation under 2010.

Superbus och Yggdrasil väckte vid tingsrätten talan mot Countermines tidigare VD respektive styrelseordförande och yrkade att de skulle betala skadestånd till bolagen. Som grund för detta gjordes i huvudsak gällande att bolagsföreträdarna i vart fall av oaktsamhet lämnat fel­aktiga eller vilse­ledande uppgifter i vissa bolagshandlingar, bl.a. en halvårsrapport, och att dessa uppgifter legat till grund för bolagens beslut att delta i nyemissionen samt att detta medfört förluster. Upp­gifterna avsåg främst resultatet av ett test i Libyen, där förmågan hos en av Countermines min­röjnings­maskiner att röja stridsvagnsminor prövades. Tingsrätten be­dömde att vissa av de lämnade upp­­gifterna var felaktiga eller vilseledande, men att dessa uppgifter inte lämnats av oaktsamhet. Superbus och Yggdrasils talan ogillades därför.

Superbus och Yggdrasil överklagade till hovrätten och yrkade, efter vissa justeringar av grunder och yrkande, att hovrätten skulle bifalla deras talan. Hovrätten har nu prövat målet och liksom tings­rätten kommit fram till att vissa av de lämnade upp­gifterna var fel­aktiga eller vilse­ledande. Hov­rätten anser emellertid att det inte finns ett orsaks­samband mellan upp­gifterna och Superbus och Yggdrasils beslut att delta i emissionen. Hov­rätten bedömer att felaktigheterna inte var av så stor betydelse som bolagen gjort gällande och att Superbus och Yggdrasil haft ett sådant särskilt för­hållande till Countermine (tidigare stora aktieinnehav, om­fattande kredit­­givning och garantier till Countermine samt åtagande att delta i ny­emissionen) att felaktigheterna inte påverkat Superbus och Yggdrasils beslut att investera. Hovrätten ändrar därför inte tings­rättens dom.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-01-29

För mer information kontakta:

Fredrik Ludwigs
Hovrättsråd
08-561 672 64

Hans Nyman
Hovrättsråd
08-561 672 66

Målnummer:

T 1845-12