JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående hets mot folkgrupp

[2016-12-20] Svea hovrätt

Dom angående hets mot folkgrupp.

Västmanlands tingsrätt frikände i april 2016 en person från ett åtal för hets mot folkgrupp. Åtalet avsåg ett inlägg på ett politiskt partis lokala facebook-sida. Tingsrätten konstaterade att inlägget gav uttryck för missaktning av muslimer som grupp men ansåg att inlägget, mot bakgrund av Europadomstolens praxis, föll inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri debatt.

Hovrätten har i dom idag ändrat tingsrättens dom och dömt den åtalade för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter.

Hovrätten konstaterar i domen att straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp ska tolkas i belysning av och i överenstämmelse med de överordnade bestämmelserna om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i regeringsformen och Europakonventionen. Straffbestämmelsen bygger på en avvägning på ett allmänt plan mellan yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten är en del i den avvägningen. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige. Vid en samlad bedömning där hovrätten fäste vikt bl.a. vid att uttalandet var utformat på ett kränkande sätt och således inte inbjöd till en religionskritisk diskussion – vilket det självfallet måste finnas utrymme för – fann hovrätten åtalet styrkt.

Senast ändrad: 2016-12-19

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08 – 561 671 41

Karin Wistrand
hovrättsråd och vice ordförande
08 – 561 669 72

Målnummer:

B 4509-16