JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål om företagsbot för kommun pga arbetsmiljöbrott. Svea hovrätt – Avd 7

[2014-09-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag ogillat en talan om företagsbot riktad mot Fagersta kommun då påstått arbetsmiljöbrott inte skett inom näringsverksamhet.

År 2010 inträffade en arbetsplatsolycka där en man fastnade med handen i en vedklyv. Vedklyven ägdes av Fagersta kommun och kommunens socialför-valtning hade på platsen personer anställda inom en enhet som kallats För-sörjning och arbete. 

I den av åklagaren väckta talan mot Fagersta kommun påstods att det hade begåtts ett arbetsmiljöbrott av företrädare för kommunen med arbetsmiljöan-svar och att brottet begåtts inom näringsverksamhet. 

Västmanlands tingsrätt biföll åklagarens talan och utdömde en företagsbot om 400 000 kr. 

Hovrätten finner att det utifrån det underlag som lagts fram i målet inte går att slå fast att den av Fagersta kommun bedrivna verksamheten utgjort näringsverksamhet och ogillar därför talan om företagsbot. Hovrätten har bl.a. beaktat att verksamheten främst tycks ha fyllt en social funktion som arbetsmarknadspolitisk åtgärd och endast till en mycket begränsad del burit sina egna kostnader. Verksamheten har i det närmaste helt finansierats av stat och kommun. Det har även framkommit att vedhanteringen inte fick bedrivas så att den konkurrerade med näringsidkare på den öppna marknaden. 

Hovrättens dom är enhällig.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-09-15

För mer information kontakta:

Sven Jönson,
hovrättsråd
08-561 670 62

Charlotte Eklund Rimsten,
tf. hovrättsassessor
08-561 670 83

Målnummer:

B 4370-13