JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i skadeståndsmålet mellan Engla Höglunds familj och staten (T 3967-13)

[2013-11-15] Svea hovrätt

Engla Höglund mördades 2008. I oktober samma år dömdes gärningsmannen till livstids fängelse och att betala skadestånd till Englas närmast anhöriga. Hovrätten har idag prövat om Englas familj har rätt till skadestånd också från staten.  Hovrätten har kommit fram till att något sådant skadestånd inte kan utgå.

Familjen har gjort gällande att fel och brister i polisutredningen av ett mord 2000 orsakade Englas död eftersom utredningsbristerna fick till följd att gärningsmannen inte greps innan han också berövade Engla livet åtta år senare.

Vid tingsrätten ogillades familjens talan och inget skadestånd dömdes alltså ut där.

I målet är klarlagt att det förekom flera brister i polisens arbetsmetod och i fråga om dokumentation, styrning och ledning av utredningsarbetet efter mordet 2000. Englas familj har enligt hovrätten bevisat att det finns ett samband mellan dessa utredningsbrister å ena sidan och Englas död och deras ökade psykiska lidande när de fick kännedom om bristerna å den andra.

Hovrätten gör emellertid bedömningen att den fara som polisen haft att motverka inte var tillräckligt konkret för att kunna grunda en skadestånds-skyldighet för staten i förhållande till Englas anhöriga. Även om det generellt finns en risksituation så länge en gärningsman går fri, måste det finnas en mer konkret hotbild mot just den som angrips för att statens bristfälliga agerande skulle kunna leda till ett skadeståndsansvar. Polisens bristfälliga utredningsåtgärder under förundersökningen kan enligt hovrätten inte anses utgöra ett kränkande angrepp mot Englas familj.

Även om det är förståeligt att familjemedlemmarnas psykiska lidande efter Englas död förvärrades när de fick reda på att polisutredningen av det första mordet var undermålig, så har deras begäran om ersättning för sveda och värk inte kunnat bifallas. Englas familj har enligt hovrätten heller inte rätt till kränkningsersättning med stöd av skadeståndslagen eller Europa-konventionen (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).

Senast ändrad: 2013-11-15

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
hovrättspresident, ordförande i målet, 08-561 671 41

Marianne Jörgensen
hovrättsråd, referent i målet
08-561 670 26

Målnummer:

T 3967-13