JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt kartlägger arbetsmetoder för att handlägga stora brottmål på ett bättre sätt

[2015-09-18] Svea hovrätt

I Svea hovrätts rapport En skräddarsydd rättegång – och vägen dit, lämnas förslag på hur de stora brottmålen bör handläggas för en rätts­säker och snabbare rättegång.

För att komma till rätta med de svårigheter som stora brottmål för med sig, t.ex. långa häktningstider och utdragna och kostsamma processer, har Svea hovrätt tagit initiativ för att se vad rättsväsendet kan göra bättre.

I rapporten, som tagits fram av domare på Svea hovrätt, tingsrättsdomare, åklagare och försvarsadvokater, föreslås att rättegången ska skräddarsys på så sätt att handläggningen i domstolarna anpassas efter målets beskaffenhet. Domstolsprövningen ska fokusera på vad parterna är oense om. Rätten ska därför mer aktivt

  • reda ut parternas positioner och i detalj ta reda på i vilka avseenden åklagaren och försvaret har delade meningar, och   
  • se till att inget onödigt dras in i målet och att bevisningen läggs fram på ett ändamålsenligt sätt.

Enligt hovrättsrådet Niklas Wågnert, som lett arbetet, och tingsrättslagmannen Catarina Barketorp, ger redan nuvarande lagstiftning goda möjligheter att skräddarsy rättegången. – Men vi kan bli bättre på att i betydligt större utsträckning, med mer kraft och på ett tidigare stadium, använda de möjligheter som finns, säger Niklas Wågnert. Catarina Barketorp tillägger att det här arbetssättet med fördel kan användas i alla brottmål.

Överåklagaren Thomas Häggström pekar särskilt på åklagarens ansvar att överväga möjligheten att lägga upp åtal så att brottsmisstankarna kan prövas i mer lätthanterliga rättegångar.

Enligt Advokaten Leif Gustafson har den tilltalade ett starkt intresse av att så snart som möjligt få veta exakt vad åklagaren gör gällande. – En välskriven gärningsbeskrivning, som är precis och samtidigt individualiserad, är en förutsättning för att försvararen ska kunna bedöma vilka invändningar som ska riktas mot åtalet, säger han.

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll hoppas att förslagen får stort genomslag i domstolarna och ser framför sig att det kommer att leda till en mer koncentrerad och betydligt snabbare prövning av stora brottmål. – Svea hovrätt kommer att inrätta ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte mellan domare, åklagare och försvarsadvokater, säger Fredrik Wersäll, och tillägger: – En sådan dialog ökar förståelsen för de olika roller som domare, åklagare och advokater har i brottmålsprocessen, vilket i sin tur gagnar en effektiv brottmålshantering och i förlängningen allmänhetens förtroende för brottmålsprocessen.


Bifogade filer:

En skräddarsydd rättegång - och vägen dit, Svea hovrätts projekt om handläggningen av stora och komplicerade brottmål. Hämta dokumentet här


Senast ändrad: 2015-09-17

För mer information kontakta:

Niklas Wågnert
hovrättsråd
070-224 87 43 (niklas.wagnert@dom.se)