JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i ett mål angående överflyttning av vårdnad om barn m.m.

[2015-03-23] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål angående överflyttning av vårdnad om barn. Målet rör ett barn som varit placerat utanför föräldrahemmet sedan späd ålder och som nu bott i ett och samma familjehem i närmare sju år. Hovrätten delar Stockholms tingsrätts bedömning att det är uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna och att hon därmed får bo kvar hos dem.

Efter att misstanke uppkommit om att flickan hade misshandlats i föräldrahemmet placerades hon sexton dagar gammal i ett jourhem. Vid åtta månaders ålder flyttade flickan till det familjehem där hon fortfarande bor. Flickans biologiske pappa dömdes av Svea hovrätt för grov misshandel till fyra års fängelse. Efter att han beviljats resning i Högsta domstolen har hovrätten nyligen frikänt honom. I dag är flickan sju och ett halvt år gammal.

Stadsdelsnämnden hade begärt att vårdnaden skulle flyttas över från den biologiska mamman till familjehemsföräldrarna. Den avgörande frågan för bedömningen har varit vad som kan anses uppenbart bäst för flickan utifrån de förhållanden som råder för henne i dag. Den biologiska mamman har framfört hård kritik mot hur stadsdelsnämnden har handlagt ärendet. Hovrätten ska dock inte granska eller ha synpunkter på nämndens handläggning, detta oavsett att pappan nu har frikänts.

I domen konstaterar hovrätten att flickan har rotat sig hos familjehemsföräldrarna och att hon uppfattar deras hem som sitt. Hovrätten anser att det är av stor betydelse att anknytningen mellan flickan och familjehemsföräldrarna är väldigt god samt att det finns mycket starka känslomässiga band mellan dem. Flickan betraktar familjehemsföräldrarna som sina föräldrar. Enligt hovrätten kan inte flickan under den korta tid som hon bodde tillsammans med sin biologiska familj ha fått en känsla av att det är där hon hör hemma. Det är anknytningen till familjehemsföräldrarna som är viktig för henne. Flickan har också ett särskilt behov av kontinuitet eftersom hon redan vid två tillfällen har skilts från för henne viktiga personer. Hovrätten har därför tagit fasta på vad två experter som hörts i målet har lyft fram om att även en successiv flyttning av flickan till mamman skulle innebära risker för flickans hälsa och utveckling. Enligt hovrätten är det, trots att flickan hela tiden har haft umgänge med sin mamma, uppenbart bäst för flickan att en överflyttning av vårdnaden sker.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga och anser att mamman ska ha vårdnaden om flickan.

Hovrätten har även beslutat om att flickan ska ha visst umgänge med sin mamma.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-03-23

För mer information kontakta:

Ingela Perklev
Hovrättsråd (rättens ordförande, tillgänglig den 24 mars kl. 08.30 - 09.15)
08-561 671 07

Catrine Björkman
Hovrättsråd
08-561 671 12

Målnummer:

T 10827-13