JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar åtal mot polisman

[2014-10-30] Svea hovrätt

Målet gäller en polisman som under förra året i Stockholm ingrep med polishund och batongslag mot en berusad person. I tingsrätten dömdes polismannen för misshandel till villkorlig dom. Hovrätten friar nu polismannen.

Hovrätten anser precis som tingsrätten att polismannen rent faktiskt inte har varit utsatt för sådant våld eller hot om våld som skulle ha gett henne rätt att agera så kraftfullt som hon gjorde. Hovrätten anser dock att bl.a. personens aggressiva och labila beteende innebär att polismannens påstående att hon trodde att hon skulle angripas med våld ska godtas eftersom åklagaren inte motbevisat påståendet.

Polismannens ingripande med sin hund och batongslag hade varit försvarligt om polismannen verkligen skulle ha blivit angripen, som hon trodde att hon skulle bli. Slutsatsen av detta är att polismannen inte kan dömas för misshandel och att ingripandet var försvarligt.

Vid bedömningen av om ingripandet var försvarligt har hovrätten bl.a. vägt in att polismannen var ensam polis på platsen och kunde vänta sig att förstärkning skulle dröja, att personen alldeles innan händelsen hade agerat våldsamt och labilt samt att polismannen hade försökt att tala med personen och upprepade gånger uppmanat honom att lägga sig ner, höjt rösten, gett hunden kommando att skälla och slutligen slagit ut och höjt sin batong. Hovrätten har även konstaterat att polismannen slutade att slå med sin batong när personen, som strax innan hade ramlat, för första gången svarade på polismannens uppmaning att lägga sig ner. Hennes tillvägagångssätt har av en instruktör med lång erfarenhet av vapen- och självskyddsutbildning inom polisen bedömts ligga i linje med vad som lärs ut.

Hovrätten har inte heller ansett att polismannen handlat oaktsamt och har därför frikänt polismannen även från tjänstefel.

Från hovrättens avgörande är en ledamot, en nämndeman, skiljaktig och vill fastställa tingsrättens dom.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-10-29

För mer information kontakta:

Staffan Lind, hovrättslagman
08-561 670 21
tillgänglig den 30 oktober kl. 11.30 - 12.30

Manne Heimer
tf. hovrättsassessor
08-561 669 65

Målnummer:

B 2380-14