JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar internetleverantörers talan mot Telia om skadestånd för överträdelser av konkurrenslagen

[2017-06-29] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ogillat Yarps Services Network AB:s talan mot Telia Company AB om skadestånd på grund av överträdelser av konkurrenslagens regler om missbruk av dominerande ställning.

I målet påstod Yarps (tidigare internetleverantörerna Spray och Tiscali) att Telia under åren 2000–2003 hade missbrukat sin dominerande ställning på grossistmarknaden för återförsäljartjänster för bredbandsanslutningar via ADSL. Yarps begärde skadestånd på grund av överträdelserna. Tingsrätten biföll delvis Yarps talan och dömde Telia att betala skadestånd till Yarps med 65 miljoner kronor.

Yarps påstod att Telia gjort sig skyldigt till leveransvägran, diskriminering och marginalklämning. Marginalklämning betyder att ett dominerande företag som både är grossist och detaljist tillämpar priser i de olika försäljningsleden som medför att företagets marginaler inte täcker företagets kostnader för försäljning till slutkunderna.

Marknadsdomstolen har, på talan av Konkurrensverket, i en tidigare dom kommit fram till att Telia under en del av den i detta mål aktuella perioden har missbrukat sin dominerande ställning genom marginalklämning. Telia förpliktades därför att betala konkurrensskadeavgift till staten. Se marknadsdomstolens dom, MD 2013:5.

Hovrätten har i fråga om leveransvägran och diskriminering instämt i tingsrättens slutsatser att Yarps inte styrkt sina påståenden. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten gjort bedömningen att Yarps inte i någon del har styrkt att Telia överträtt konkurrensreglerna genom marginalklämning mot Spray och Tiscali. Vid den bedömningen har hovrätten tillämpat bl.a. de principer som framgår av EU-domstolens dom av den 17 februari 2011, TeliaSonera, C-52/09, EU:C:2011:83, och som innebär att en prövning måste göras bl.a. av om marginalklämningen haft konkurrensbegränsande effekter på marknaden. Hovrätten har kommit fram till att Yarps inte har styrkt att Telias agerande haft konkurrensbegränsande effekter på marknaden. Hovrätten har därför ogillat Yarps skadeståndstalan.

Senast ändrad: 2017-06-29

För mer information kontakta:

Peter Strömberg
Hovrättslagman
08-561 675 49
peter.stromberg@dom.se

Kerstin Norman
Hovrättsråd
08-561 669 95

Målnummer:

T 2673-16