JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

[2017-12-21] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Tele2 Sverige Aktiebolag (Tele2) påstod i målet att Telia Company AB (Telia) under åren 2000–2003 hade missbrukat sin dominerande ställning genom att tillämpa en marginalklämd prissättning på bredbanduppkoppling genom ADSL. Tele2 påstod att bolaget lidit skada till följd av missbruket och begärde skadestånd med drygt 700 miljoner kr. Tingsrätten biföll Tele2:s talan delvis och dömde Telia att betala skadestånd till Tele2 med 240 miljoner kronor.

Tele2 påstod att Telia gjort sig skyldigt till marginalklämning. Det innebär att ett dominerande företag som både är grossist och detaljist tillämpar priser i de olika försäljningsleden som medför att marginalerna blir för små för att täcka företagets kostnader för försäljning till slutkunderna.

Målet har sin bakgrund i ett mål om konkurrensskadeavgift som prövats i Marknadsdomstolen.

Hovrätten har i dag funnit att det är bevisat i målet att Telias prissättning på ADSL-tjänster åtminstone potentiellt medfört utestängande effekter på marknaden och att Telia därför missbrukat sin dominerande ställning i förhållande till Tele2. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten emellertid inte funnit att det är bevisat att missbruket har orsakat någon skada i form av förlorade marknadsandelar för Tele2. Tele2:s talan har därför ogillats och Tele2 har dömts att betala Telias rättegångskostnader.

Senast ändrad: 2017-12-21

För mer information kontakta:

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsrådet, vice ordföranden
08-561 670 15

Annika Malm
Hovrättsrådet
08-561 670 73

Målnummer:

T 5365-16