JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tillstånd att bygga bostäder på Södermalm

[2016-06-23] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag beslutat att ge AB Svenska Bostäder tillstånd till att i kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm bygga två våningar på befintlig byggnad samt uppföra en ny byggnad på kvarterets innergård

Hovrätten anser att de konsekvensutredningar som hyresgästerna har efterfrågat när det gäller luftens kvalitet, akustiska effekter, bullerstörningar, konsekvenser för barn, ekosystemeffekter, stomljud och vibrationer är frågor som i allt väsentligt ska beaktas i annan ordning än vad som gäller för hovrättens prövning i ett hyresrättsligt mål som detta. Vid den intresseavvägning som ska göras mellan bolagets intresse av att bygga ca 120 nya lägenheter och hyresgästernas intresse av att åtgärderna inte genomförs har hovrätten gjort följande bedömning. Byggnationen innebär en försämring för de hyresgäster som bor där i dag med avseende på bl.a. ljusinsläpp, insyn och möjligheterna att utnyttja gården. Emellertid är det ett intresse hos hyresgäster i allmänhet att det byggs flera bostäder i Stockholms innerstad. Mot den bakgrunden måste befintliga hyresgästers intresse väga mycket tungt för att väga upp bolagets intresse av att åtgärderna genomförs. Vidare väger hovrätten in att kvarteret Plankan ligger i Stockholms innerstad och att det inte är ovanligt att nya hus i innerstaden byggs nära intill befintliga hus. Innergården i kvarteret Plankan är ovanligt stor, drygt 8 500 kvadratmeter. Det är ett begränsat antal hyresgäster som kommer att påverkas av ökad insyn och minskat dagsljus. Hovrätten har vid syn av gården i kvarteret också kunnat konstatera att det även efter förändringen kommer att finnas fria ytor för rekreation, lek och samvaro. Trots att det således generellt sett får anses bli en försämring i boendekvalitén för de boende om de åtgärder som bolaget ansökt om tillstånd till får genomföras, blir förhållandena inte sämre än vad som gäller för många boende i Stockholms innerstad. Hovrätten har därför kommit fram till att bolagets intresse att få genomföra de åtgärder som bolaget sökt tillstånd till överväger de negativa konsekvenser som kommer att drabba befintliga hyresgäster i kvarteret Plankan. Hovrätten har därför ändrat hyresnämndens beslut och gett bolaget tillstånd att bygga två våningar på befintlig byggnad samt uppföra en ny byggnad på kvarterets innergård.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-06-23

För mer information kontakta:

Gun Lombach
Hovrättsråd
08-561 675 47

Cecilia Johansson
Tf hovrättsassessor
08-561 675 07

Målnummer:

ÖH 11079-14