JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Utländsk student vid högskola som betalat studieavgift får rätt till återbetalning när utbildningen inte höll avtalad kvalitet.

[2017-04-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mellan en student och Mälardalens högskola.

Den amerikanske studenten antogs 2011 till en utbildning vid Mälardalens högskola. Eftersom hon var medborgare i ett land utanför EES-området och Schweiz måste hon enligt högskolelagen betala studieavgifter för att få gå utbildningen. År 2013 avbröt hon studierna och begärde att få tillbaka studieavgifterna, eftersom utbildningen inte höll utlovad kvalitet. Högskolan gick inte med på detta och hävdade att studier på högskola omfattas av offentligrättslig reglering som inte ger utrymme för återbetalning av detta skäl.

Hovrätten har liksom Västmanlands tingsrätt gett studenten rätt till återbetalning, eftersom utbildningen inte levt upp till högskolelagens krav på hög kvalitet. Trots att förhållandet mellan högskolan och studenten har offentligrättsliga inslag var det i den del som avsåg studieavgiften att se som ett privaträttsligt avtal. Därför kunde vanliga avtalsprinciper om bl.a. prisavdrag tillämpas. Hovrätten har kommit fram till att halva studieavgiften ska återbetalas.

Ytterligare bakgrund

Hovrätten håller med tingsrätten om att det förelåg ett ömsesidigt avtalsförhållande. Utbildningsområdet är offentligrättsligt reglerat i flera avseenden. Likheten med en vanlig avtalssituation är dock tydlig för studenter som måste betala studieavgifter som ger högskolan full kostnadstäckning. Det är frivilligt för högskolor att erbjuda sådana utbildningsplatser. Det förelåg därför ett avtal om utbildning mellan studenten och högskolan. Avtalet innebar att högskolan skulle ge utbildning enligt högskolelagens krav på hög kvalitet.

Under den period som studenten hade följt utbildningen utvärderade Universitetskanslersämbetet högskoleutbildningar, bl.a. den vid Mälardalens högskola. Slutsatsen av utvärderingen var att utbildningen som studenten följde inte nådde upp till högskolelagens krav på hög kvalitet. Med den utredningen har studenten bevisat att utbildningen inte höll avtalad kvalitet. Högskolan har därför inte har fullgjort sin avtalsprestation och studenten har rätt till återbetalning av studieavgifterna. Hovrätten har kommit fram till att en rimlig återbetalning motsvarar halva studieavgiften. Högskolan ska också ersätta studenten för hennes rättegångskostnader.

En ledamot är skiljaktig och vill ogilla studentens begäran om återbetalning.

Senast ändrad: 2017-04-06

För mer information kontakta:

Staffan Lind
Hovrättslagman
Tillgänglig kl.11.15-12.00
08-56167021

Målnummer:

T 6401-16