JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Utmaningar, intressekonflikter och Mark- och miljööverdomstolens betydelse för samhällsbyggandet i fokus vid invigningen av domstolens nya lokaler

[2014-11-05] Svea hovrätt

Under ett seminarium och en invigningsceremoni den 5 november 2014 invigs Mark- och miljööverdomstolens nya lokaler på Riddarholmen i Stockholm. 

Frågor om infrastruktur och bostadsbyggande är idag i centrum för det politiska intresset. Mark- och miljödomstolarnas verksamhet är då av central betydelse. Praktiskt taget varje större infrastrukturprojekt, industrianläggning och bostadsprojekt kommer under domstolarnas prövning. 

Presidenten för Svea hovrätt och chefen för Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla inledande anföranden. Klimat- och miljöministern Åsa Romson och justitieministern Morgan Johansson kommer att delta under invigningsceremonin. 

Företrädare för pressen är välkomna att närvara. Seminariet kommer att äga rum kl. 13.30 – ca kl. 15.30. Invigningsceremonin inleds ca kl. 16.00. Efter invigningsceremonin kommer tillfälle ges att ställa frågor till presidenten för hovrätten och till chefen för Mark- och miljööverdomstolen. Anmälan om intresse att närvara görs till nedanstående kontaktpersoner.

Seminarium och invigningsceremoni

För att uppmärksamma att Mark-och miljööverdomstolen nyligen har flyttat in i nya lokaler i

Kv. Västertorn på Riddarholmen bjuder domstolen under eftermiddagen den 5 november 2014 in till seminarium och invigningsceremoni. Seminariet kommer att inledas av chefen för Svea hovrätt, presidenten Fredrik Wersäll. Chefen för Mark- och miljööverdomstolen, lagmannen Per- Anders Broqvist, kommer att berätta lite om verksamheten och dess utmaningar. Härefter kommer de tekniska råden Anna-Lena Rosengardten, Jan Gustafsson och Carl-Gustaf Hagander, var och en specialister och verksamma inom olika av domstolens målområden, att berätta om olika aspekter av sitt arbete under temat ”Exempel på intressekonflikter och avvägningar i domstolen”. Som sista punkt på programmet ger justitierådet Gudmund Toijer sin syn på Mark- och miljööverdomstolens roll i rättsbildningen. Härefter vidtar invigningsceremonin i närvaro av miljö- och klimatministern Åsa Romson och justitieministern Morgan Johansson. 

Verksamheten vid Mark- och miljööverdomstolen och lite historik

2011års mark- och miljödomstolsreform innebar bl.a. inrättandet av fem mark- och miljödomstolar i landet (Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund) som handlägger de måltyper som tidigare handlades av miljödomstolarna. Mark- och miljödomstolarna har även övertagit huvuddelen av de mål som tidigare handlades av fastighetsdomstolarna samt huvudelen av de mål enligt plan- och bygglagen som tidigare handlades av förvaltningsdomstolarna och regeringen. 

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt tillkom i samband med reformen och ersatte den dåvarande Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål, fastighetsrättsliga mål och plan- och byggrättsliga mål. 

I Mark- och miljööverdomstolen dömer lagfarna domare tillsammans med tekniska råd. Lagfarna domare är utbildade juristdomare. De tekniska råden är också domare vid domstolen. De har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och besitter särskilda expertkunskaper inom de målområden som är aktuella vid Mark- och miljööverdomstolen. 

Vid Mark- och miljööverdomstolen avgörs årligen ca 2 000 mål som överklagats från mark- och miljödomstolarna i landet. I den absoluta merparten av alla dessa mål är Mark- och miljööverdomstolen sista instans, vilket innebär att domstolens avgörande inte kan överklagas. Mark- och miljööverdomstolen har således en mycket viktig funktion genom att domstolens avgöranden blir vägledande för de myndigheter och domstolar som arbetar med frågor inom Mark- och miljööverdomstolens områden. Mark- och miljööverdomstolen har alltså en viktig praxisbildande funktion. Mark- och miljööverdomstolen publicerar alla domstolens avgöranden på den egna externa webbplatsen www.markochmiljooverdomstolen.se

Betydelse för samhällsbyggandet

I många av de mål som avgörs vid Mark- och miljööverdomstolen måste det göras avvägningar mellan viktiga samhälleliga intressen av olika slag. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden är därför av stor betydelse för utvecklingen i Sverige och väcker stort engagemang hos många. Exempel på uppmärksammade mål vid domstolen är det s.k. Slussenmålet (detaljplanen rörande Slussen i Stockholm), det s.k. Nordkalksmålet (ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning på Gotland), målet om Mälarens reglering och Arlandamålet (bl.a. villkor för flygvägar, buller och bullerskyddsåtgärder vid Arlanda flygplats). Exempel på andra kategorier av mål som väcker engagemang och uppmärksamhet är mål om tillstånd till vindkraftsverksamhet och gruvdrift. 

Mark- och miljööverdomstolens nya lokaler m.m.

Mark- och miljööverdomstolen är en avdelning inom Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen flyttade under början av hösten in i hovrättens nya lokaler i Kv. Västertorn.

Svea hovrätt grundades 1614 och har sedan 1756 sina lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Den byggnad som Mark- och miljööverdomstolen nu har flyttat in i är även känd under namnet Gamla auktionsverket. Från slutet av 1700-talet och under större delen av 1800-talet låg Kungliga Generalassistanskontoret här och senare Stockholms stads allmänna pantlåneinrättning. Från sjösidan ser den uppmärksamme att byggnaden har fyra olika gula färgnyanser. Detta är för att åskådliggöra att byggnaden består av fyra hopbyggda fastigheter. De äldsta delarna av byggnaden är från 1750-talet och de senaste från 1860-talet. Den senaste renoveringen av fastigheten ägde rum 1953 under ledning av arkitekten Cyrillus Johansson. Efter antikvariska utredningar har lokalerna nu under ett par års tid varsamt renoverats av Statens fastighetsverk för att fungera som moderna och ändamålsenliga lokaler för Mark- och miljööverdomstolen.

Kontaktpersoner:

-Monica Stenberg, avdelningsadministratör, 08-561 675 94

-Håkan Åberg, hovrättsråd, 08-561 674 35

Senast ändrad: 2014-11-05

För mer information kontakta:

Monica Stenberg
avdelningsadministratör
08-561 675 94

Håkan Åberg
hovrättsråd
08-561 674 35